Home

Bfnar vägledning

BFN har i denna vägledning samlat de regler som bokföringsskyldiga har att följa för att uppfylla de delar av bokföringsskyldigheten i BFL som rör löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer Tillämpning Definitioner Allmänt råd 1.1 Företag är en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Med företag avses i detta allmänna råd även en koncern. Regler som avser juridiska personer får även tillämpas av fysisk Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1) Bokföringsnämndens regler för bokföring i enskild firma med förenklat årsbokslut finns samlade i ett allmänt råd med beteckningen BFNAR 2006:1, som kortfattat beskriver bokföringsreglerna. Det finns också en vägledning till detta allmänna råd

Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1

 1. dre aktiebolag. Reglerna finns samlade i två dokument som Bokföringsnämnden publicerat
 2. BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i vägledningarna. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan. * BFNAR 1999:1 och BFNAR 2003:2 har upphävts genom BFNAR 2020:5
 3. Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1) Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden har tagit fram regler för bokföring i enskild firma med förenklat årsbokslut. Reglerna finns samlade i två dokument som Bokföringsnämnden publicerat
 4. dre företag. Reglerna tar upp hur årsredovisningen ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter
 5. Vägledningen innehåller regler om upprättande av förenklat årsbokslut i ideella föreningar och registrerade trossamfund. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut. Vägledninge
 6. Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2006:1), kommentarer till reglerna samt exempel. Vägledningen är när det gäller reglerna för det förenklade årsbokslutet, kapitel 5-8, strukturerad utifrån den uppställningsform som föreskrivs för det förenklade årsbokslutet (se bilaga 2)

Bokföringsnämndens vägledning för K2-regler (BFNAR 2016:10

BFNs VÄGLEDNING. BFNAR 2006:11 Gränsvärden (senast ändrad genom BFNAR 2016:6, vägledningen exklusive de allmänna råden är uppdaterad 2019-05-03) Inledning. Från och med den 1 januari 2007 ska gränsvärden beräknas för vad som är större företag respektive större koncern i svensk redovisningsreglering Vägledningen är uppdaterad till och med BFNAR 2007:3. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har Bokföringsnämnden (BFN) tagit fram filmserien 13 filmer om bokföring

Om en fråga inte är reglerad ska företaget enligt det allmänna rådet söka vägledning i följande ordning (BFNAR 2016:10 punkt 1.7): regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor; grundläggande redovisningsprinciper i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL och det allmänna rådets grundläggande principer i kapitel 2 Om BFNAR 2006:1. Vägledningen lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar

Redovisningsregler > Övriga vägledningar - BF

 1. Det nya allmänna rådet med tillhörande vägledning blir ett mer samlat regelverk och kommer att ersätta de befintliga allmänna råden: BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. Utöver ovan områden ingår det även vägledning för redovisning av nedströms fusioner och gränsöverskridande fusioner i det nya allmänna.
 2. Denna vägledning samlar de regler som man måste följa för att uppfylla bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2013:2), kommentarer till reglerna samt exempel
 3. Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2010:1), kommentarer till reglerna samt exempel. Vägledningen är när det gäller reglerna för det förenklade årsbokslutet, kapitel 5-8, strukturerad utifrån uppställningsformen för det förenklade årsbokslutet (se bilaga 2)
 4. BFN har kommit med ett nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring BFNAR 2013:2, som till stor del skall samla tidigare råd som avser löpande bokföring. Här följer en genomgång, med kommentarer, av de väsentligaste paragraferna från bokföringslagen (BFL1999:1078) med de ändringar som har skett fram till och med 2014 so
 5. Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat sina allmänna råd om redovisning av fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1), kommentarer till dessa och exempel på hur redovisning enligt råden ser ut

Bokföringsnämndens vägledningar - BF

 1. dre företag (K2) Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som de företag som är
 2. BFNAR 2010:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av förenklat årsbokslut eller redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar
 3. Bokföringsnämnden (BFN) har tidigare givit ut vägledningen Fusion av helägt aktiebolag (innehåller BFNAR 1999:1) som behandlar hur den vanligaste fusionstypen - absorption av helägt dotterbolag - skall redovisas. Den nu föreliggande vägledningen Redovisning av fusion behandlar redovisningen av de övriga typer av fusioner som enligt aktiebolagslagen.
 4. Kravet på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning Årsredovisning och koncernredovisning, det så kallade K3-regelverket. En övergång till komponentmetoden påverkar inte beskattningen

Det nya allmänna rådet med tillhörande vägledning blir ett mer samlat regelverk och kommer att ersätta de befintliga allmänna råden: BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. Dessutom ingår det även vägledning för redovisning av nedströms fusioner och gränsöverskridande fusioner Vägledningen innehåller BFNs allmänna råd (BFNAR 2012:1), kommentarer och exempel. De omdebatterade elfte och tolfte kapitlen om finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde respektive till verkligt värde ingår ännu inte i vägledningen. Dessa beräknas publiceras i december Exemplet visar hur en årsredovisning kan utformas enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, de så kallade K2-reglerna. Ett företag som inte tillämpar K2-reglerna kan inte hämta vägledning ur detta exempel. Exempel på utformning av resultat- och balansräkning i förkortad form och av noter till sådana räkningar

K3 Årsredovisning och koncernredovisning - BF

Fusion Rättslig vägledning Skatteverke

 1. Till det allmänna rådet hör antingen en vägledning eller ett uttalande som ytterligare beskriver vad lagen och det allmänna rådet innebär. Sammanfattningsvis utgörs reglerna från BFN av: Bokföringsnämndens allmänna råd, förkortas BFNAR med tillägg av år och ordningsnumme
 2. Detta innebär att vägledning ska i första hand sökas i de regler som behandlar liknande frågor och i andra hand i årsredovisningslagens och K2-regelverkens grund - läggande principer. Den tredje kategorin, K3-regelverket (BFNAR 2012:1) med tillhörande vägledning, vilket kompletterades oc
 3. Den 5 december 2013 fattade Bokföringsnämnden beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2013:2 Bokföring, med tillhörande vägledning
 4. Vägledning till BFNAR 2016:10. Produkt Årsredovisning SRU-filer Priser Frågor & svar Lexikon Årsredovisning mall Hjälp Kontakt Chatt Användarvillkor Integritetspolicy Cookies Om edeklarera.se Vi använder.
 5. I normeringen står det att om skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa (RKR, REK 11.4 och BFNAR 2012:1, Kap. 17.4.). Inget regelverk ger dock någon djupare vägledning om vad som kan räknas som en betydande komponent
 6. Enligt BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, ska andelar i kooperativa föreningar bokföras som tillgång i företaget om innehavet är betingat av näringsverksamheten. En sådan tillgång ska enligt punkt 6.42 tas upp till anskaffningsvärdet. Tillgången ska skrivas ned om den är klart övervärderad

BFNAR 2006:11 Gränsvärden FAR Onlin

Bokföring i konkurs – Nytt från BFN – The consultant´s journey

BFNAR 2006:11 Gränsvärden FA

Video: K2: årsredovisning i mindre företag Rättslig vägledning

Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som ett privat aktiebolag, som är mindre enligt årsredovisningslagen (1995:1554), kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas. Väljer ett företag att tillämpa det allmänna rådet ska det tillämpas i sin helhet. Om BFNAR 2008:1 Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2008:1), kommentarer. Riktlinjerna för komponentredovisning finns i Bokföringsnämndens Vägledning till BFNAR 2012:1, huvudsakligen i punkterna 17.4, 17.5 (2.18), 17.11, 17.13, 17.21, 17.22 och 35.18. Vägledning Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning som dels beskriver de bakomliggande principerna för komponentredovisning, dels ger utförliga exempel på hur reglerna kan omsättas i praktiken Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ett nytt allmänt råd om bokföring, BFNAR 2013:2 med tillhörande vägledning. Där har nämnden samlat de regler som bokföringsskyldiga ska följa för att uppfylla bokföringslagens krav avseende löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik Juni 2008 publicerades BFNAR 2008:1, en ny vägledning för upprättande av årsredovisningar i mindre aktiebolag, de så kallade K2-reglerna. För närvarande är reglerna inte obligatoriska, utan utgör ett alternativ till befintliga regler. För första gången kan företagen tillämpa K2-reglerna på räkenskapsår som avslutas 31 december. • BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion • BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. Nyheter i normgivningen. I det nya allmänna rådet ingår vägledning för redovisning av nedströms fusioner och gränsöverskridande fusioner. Det ingår även arton exempel, som är bra för alla som söker stöd i tillämpningen av regelverket

Av BFNAR 2013:2 framgår förutsättningarna för senareläggning av bokföring som anses uppfylla kraven på god redovisningssed. vägledning. Viss vägledning kan möjligen hämtas från K1 (BFN:s regelverk som omfattar enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut) Vägledningen är avsedd och lämplig för mindre företag med enklare förhållanden. Väljer ett företag att tillämpa det allmänna rådet ska det tillämpas i sin helhet. Vägledningen innehåller lagregler, Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag, kommentarer och exempel BFNAR 2003:x + allmännyttan = sant?: en utvärdering av Bokföringsnämndens förslag till vägledning BFNAR 2003:x som redovisningsnorm utifrån god redovisningssed och allmännyttans problem med nedskrivning av fastigheter

Här finns svar på frågor om K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster Regelverket K3 (BFNAR 2012:1) BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut. I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns en regel (punkt 16.5) som motsvarar den som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas Kapitel 3 och 4 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring. 11.45-12.45. Lunch (ingår i priset). 12.45-14.15. Pass III Kapitel 5 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring. 14.15-14.30. Fikapaus. 14.30-16.00. Pass IV Kapitel 7 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring. 16.00.

Läs mer i Bokföringsnämndens vägledning om gränsvärden (BFNAR 2006:11) där du kan läsa hur man beräknar gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen. Där framgår exempelvis hur medelantalet anställda ska beräknas Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) har uppdaterats med följdändringar efter ändringar av dels bokföringslagen, dels filiallagen. Ändringarna gäller bl.a. bokföringsskyldigheten för filialer och för fysiska personer som är bosatta utomlands men bedriver näringsverksamhet i Sverige Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får vid bedömning av om det föreligger en eller flera anläggningstillgångar hämta vägledning från vad som gäller vid den skattemässiga bedömningen. Frågeställning

Bfnar 2006:1 Fa

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får vid bedömning av om det föreligger en eller flera anläggningstillgångar hämta vägledning från vad som gäller vid den skattemässiga bedömningen. Frågeställnin K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. K3 innehåller ett kapitel där begrepp som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2 bolag (BFNAR 2008:1) och Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). I vägledningen återges lagtexten i direkt anslutning till de allmänna råden. Vägledningen innehåller också kommentarer och många exempel, allt för att underlätta läsningen och användningen

Fusion - nytt allmänt råd på väg Pw

Beräkningen av gränsvärdena ska enligt Bolagsverkets uppfattning ske på samma sätt som inom redovisningslagstiftningen, läs mer i Bokföringsnämndens vägledning om gränsvärden (BFNAR 2006:11) där du kan läsa hur man beräknar gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen Begreppen från K2 har anpassats för att förbättra återanvändningen samt för att följa kraven i årsredovisningslagen, vägledningen för K3 (BFNAR 2012:1), FAR RedR 1 samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisning 1. K2/K3 Årsbokslut - vägledning till BFNAR 2017:3 2. K2 Årsredovisning - vägledning till årsredovisning i mindre företag (K2) - BFNAR 2016:10 3. K3 Årsredovisning och koncernredovisning - vägledning till Årsredovisning och koncernredovisning (K3) - BFNAR 2012:1 uppdaterad 2017-06-1

BFNAR 2013:2 Bokföring upplaga 2 FA

3.3 tillÄmpning av bfnar vid vÄrdering av varulager 12 3.3.1 bfnar 2000:3 redovisning av varulager 12 3.4 tillÄmpning av k2-regler vid vÄrdering av varulager 13 3.4.1 k2-mindre aktiebolag 13 3.4.2 sammanfattning av skillnader mellan bfnar 2000:3 och k2-reglerna 14 3.5 kalkyler i tillverkande fÖretag 14 3.6 nytta och kostnad med redovisning 1 (vägledning, pdf) BFNAR 2017:3 Årsbokslut. BFNAR 2013:2 Bokföring. BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2

Tenta 2017, frågor - Redovisning C 2FE218 - StuDocuFusion - nytt allmänt råd om redovisning | PwC

BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade

vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut (K2 Aktiebolag) samt BFNAR 2009:1 (K2 Ekonomiska föreningar). Det framgår också att de synpunkter som BFN tagit emo Vägledning. Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Grund för både RR och BFNAR, dvs. för all kompletterande normgivning i Sverige, var IFRS där RR var en översättning av den versionen av IFRS som fanns då, medan BFNAR innehöll viss anpassning av vissa RR til Bokföringsnämnden har 2016 gett ut ett nytt allmänt råd gällande K2-regelverket (BFNAR 2016:10) med tillhörande vägledning som omfattar regler för de flesta företagsformer.Den bok om K2 som vi nu presenterar är en motsvarighet till PwC:s bok K3 i praktiken

Leasing och andra hyresavtal | Rättslig vägledning

BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag FAR Onlin

Söker du efter BFNs vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) av Far Akademi? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan 2009 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Sedan 2003 har Bokföringsnämnden (BFN) arbetat med ett projekt innehållande redovisningsförenklingar. 11 juni 2008 beslutade BFN att ge ut allmänna råd och vägledning för mindre företag, K2.(BFNAR 2008:1) De företag som innefattas i K2 är en stor grupp med 96 %. Bokföringsnämnden uttalar i BFNAR 2006:1 att om en fråga inte är reglerad i det allmänna rådet eller sådan normgivning som det hänvisas till i detta ska vägledning sökas i de principer som det allmänna rådet ger uttryck för Söker du efter BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3 - ny upplaga av Far Akademi? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) FA

BFNAR 2008:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2006:1 (K1 EN) 1.1. Detta allmänna råd ska tillämpas av fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078). Fysisk person som är moderföretag i en koncern får dock inte tillämpa detta allmänna råd. 1.2 1.3 Föreningar som tillämpar detta allmänna råd ska också följa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring. (BFNAR 2013:4). 1.4 Om en fråga inte är reglerad i detta allmänna råd eller i sådana bestämmelser som detta allmänna råd hänvisar till ska vägledning sökas i de principer som detta allmänna råd ger uttryck för Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 - Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Under Deklarationsunderlag - Enskild firma - Grunduppgifter, kan du välja Förenklat årsbokslut K1 (BFNAR 2006:1) vid Följer regelverk. Då skapas en förifylld blankett för förenklat årsbokslut under Årsbokslu Vägledning till BFNAR 2016:10 (K2) Vägledning till BFNAR 2012:1 (K3) ÅRL (1995:1554

K2 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K2 | FARFar redovisning | vi erbjuder dig ett brett och djuptExempel på köldbrygga - köldbrygga är ett begrepp inom

Vägledning till BFNAR 2012:1 (K3) 6 kap. ÅRL (1995:1554) Arbeta smartare. Bokslut och deklaration i 8 enkla steg. Digital inläming av årsredovisning. Filmer. Lämna in din årsredovisning digitalt. Se alla filmer om Visma Advisor Period & År. Supportforum Alla handelsbolag som är större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 - Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Ett mindre handelsbolag som frivilligt upprättar en årsredovisning ska tillämpa antingen K2 - Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) eller K3 -Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) I vägledningen om Gränsvärden hittar du t.ex. hur man gör bedömningen av vad som är ett större respektive ett mindre företag och koncern i bokföringslagen och årsredovisningslagen och hur man beräknar medelantalet anställda. BFNAR 2012:3 Om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering I BFNAR 2009:1 innebär ändringarna att punkten 6.14 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d resonemang som kan ge vägledning, under förutsättning att frågan om kommunal särart beaktas. Några viktiga skillnader i förutsättningarna för redovisning mellan kommunal och privat sektor är: Lagstiftningen Kravet på öppenhet Målet för verksamheten Tillgångarnas karaktär Det finns skillnader mellan lag om kommunal bokföring oc

 • Kattloppor Frontline.
 • Darginska språket.
 • Alma Uni Tübingen.
 • Återvinning Ica Maxi Nacka.
 • Taal oefenen groep 7.
 • Pyttipanna tillbehör.
 • SAS training programme.
 • Blanda betong.
 • Data algorithms.
 • Crataegus monogyna Compacta Hawthorn.
 • Anställningsavtal Handels.
 • Hunter S Thompson speed quote.
 • How many decks on Liberty of the Seas.
 • Goda grannar Vasastan.
 • Cementerad höftprotes.
 • Textuppläsning.
 • Hws syndrom symptome benommenheit.
 • Clipping an Irish Terrier.
 • Kennedy Space Center touring plan.
 • Räv käke.
 • Drink med apelsinjuice.
 • Niklas Strömstedt jullåt.
 • Haddock Johanson design.
 • Kungsvägen Sverige.
 • Bliz sportglasögon.
 • Ulf Lundell förmögenhet.
 • Champions League Slutspelsträd.
 • Celebrity endorsement svenska.
 • Conjuga el verbo haber en pretérito copretérito y presente.
 • Terraforming Mars app.
 • Was schreibe ich ihm wenn er sich nicht meldet.
 • Seilbahn Brocken Preise.
 • Flow Telavox.
 • I Kina käkar dom hundar IMDb.
 • Boxring Seil.
 • Stålhalsband Guldfynd.
 • Slushmaskin.
 • Att göra på Rindö.
 • Släpa benen efter sig.
 • Vem är Godot.
 • Pang i bygget signaturmelodi.