Home

Regionstyrelsen Uppsala

Regionstyrelsen i Region Uppsal

 1. Regionstyrelsen i Region Uppsala utses av regionfullmäktige och kan liknas vid en regering. Styrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Uppsala, samt ha uppsikt över övriga styrelser och nämnder
 2. Region Uppsalas utskott, beredningar och råd. Regionen har två utskott, regionstyrelsens utskott för hälso- och sjukvård samt utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. Regionens beredning för demokrati, jämställdhet och integration följer utvecklingen inom området och kan väcka ärenden i fullmäktige
 3. Region Uppsalas miljöredovisning visar goda resultat. Region Uppsalas miljöredovisning för år 2020 har nu presenterats för regionstyrelsen. Miljömålen anges i miljöprogram 2019 - 2022, årets rapport visar mestadels goda resultat. 22 mål går åt rätt håll och i flera fall har man redan nått målsättningen för år 2022
 4. Nu är det dags för en ny upphandling för perioden 1 januari 2022 - 31 december 2024 (med möjlighet till 12 månaders förlängning). Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att initiera upphandlingen. Under 2019 köpte Region Uppsala tjänster från företagshälsan för cirka 11,2 miljoner kronor
Region Uppsala inför visselblåsarfunktion – UMLN

Regionstyrelsen och dess utskott Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen. Regionstyrelsen (RS) AU R Under tisdagsmorgonen kom ett pressmeddelande från Region Uppsala, länsstyrelsen och kommunerna i regionen Kontakt: Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Göran Enander, landshövding Uppsala län, tel 010-223 32 40 Erik Pelling (S), ordf kommunstyrelsen Uppsala kommun, tel 018-727 13 18 Johan Nöjd, smittskyddsläkare, tel 018-611 92 3

Regionstyrelsen. Mandatperiod: 2018-11-28 - 2022-12-31 Uppdrag (29 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Orrin Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till personlig lockdown och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade. Myndigheter manar till personlig lockdown i gemensam kampanj

I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att Region Uppsala ska medfinansiera projektet Samverkan för Ät Uppsala län 2020 - 2023 med 365 484 kronor. Det är Länsstyrelsen som är huvudman för projektet, som också involverar Region Uppsala, LRF Mälardalen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun, som representant för länets kommuner Stefan Olsson (M), avgår som ordförande i regionstyrelsen i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala/SVT Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdra Region Uppsala är en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Historia. Organisationen hette Landstinget i Uppsala län fram till 31 decembe Förslag till ny ordförande i regionstyrelsen Under måndagskvällen har Moderaternas fullmäktigegrupp i Region Uppsala valt Emilie Orring (M) till ny moderat gruppledare fr o m 2020-01-01 samt föreslagit henne som regionstyrelseordförande fr o m 2020-01-01

Region Uppsalas utskott, beredningar och rå

Region Uppsala Storgatan 27 (postadress Box 602) 751 25 Uppsala https://www.regionuppsala.se/ Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa Från Region Uppsalas sida ska regionstyrelsens presidium ingå, samt ytterligare företrädare så att alla partier i regionstyrelsen är representerade i forumet. Det är därför naturligt att Uppsala kommun representeras av kommunstyrelsen presidium. Regionstyrelsens ordförande föreslås som ordförande medan kommunerna gemensamt utse

Regionstyrelsen i Region Uppsala har röstat för att införa gratis vaccination för barn och unga mot TBE. Kostnaden för Region Uppsala blir mellan sju och åtta miljoner. Redan i april 2020. Regionstyrelsen uppdrar åt fastighetsnämnden och servicenämnden att hålla sig inom den beslutade ramen. Regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av förbättrade arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför genomförandebeslut

Sammanträden och möteshandlingar. Det politiska arbetet i Region Sörmland bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom regionfullmäktige och regionstyrelsen består av nämnder, utskott, beredningar och råd Regionstyrelsens arbetsutskott har idag utsett Johan von Knorring till ny regiondirektör för Region Uppsala. Han kommer närmast från uppdraget som länsråd vid Länsstyrelsen Uppsala län Region Uppsala budgeterar på grund av det ekonomiska läget ett resultat på 34 miljoner kronor för 2020. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till 12 miljarder kronor Region Uppsala, dels för det närmaste budget-året, dels för den kommande treårsperioden. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämn-der och styrelser och ska följa upp att de ge-nomför av regionfullmäktige beslutade åtagan-den. Ansvar och befogenheter

uppsala@lansstyrelsen.se. Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Vanlig post (brev) Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala. Har du stora filer? Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Region Uppsala inför som andra region i landet kostnadsfritt TBE-vaccination för barn i åldrarna 3-18 år. Detta har regionstyrelsen beslutat

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Nya regionstyrelsen som valdes på fullmäktige 17 april 2021. Övre raden från vänster: Hans Eklund, Tomas Östling, Jens Nilsson, Veronica Blom-Lindvall. Elin Loberg (omval), Uppsala-Knivsta. Tomas Östling (omval), Västerås. Catherine Maxdotter (nyval), Söderhamn. Rolf Meiding (omval), Sala-Heby En nollvision för våld i nära relationer - detta har nu Region Uppsala antagit efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet togs i samband med en återrapportering kring Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck

Uppsnabbat regionstyrelsen 23 mars - Region Uppsal

Landshövdingen har tillsammans med regionstyrelsens och samtliga länets kommunstyrelses ordföranden och oppositionsråd undertecknat en gemensam hållning för krishanteringen av coronapandemin. Läs manifestet, som också är publicerat i dagens Upsala Nya Tidning (3/4 2020), här nedan Uppsala-Knivsta, en del av Hyresgästföreningen i Aros-Gävle Se vad vi gör inom regionen. Regionstyrelsen för 2020. Ta kontakt - vi finns för dig. Gå en kurs. Här hittar du årets kurser! Jag vill bli medlem i en av Sveriges största folkrörelser Vi finns där du bor! Press Region Uppsala uppmanar invånarna till personlig lockdown, men beskedet innebär inga nya restriktioner, utan är en vädjan om fortsatt följsamhet, enlig Det är endast om alla invånare jobbar gemensamt som vi kan trycka tillbaka smittan, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, i pressmeddelandet. Uppsala kommun är ett av de.

Video: Uppsnabbat regionstyrelsen 26 januari - Region Uppsal

Förtroendevalda hos oss

 1. Region Uppsala är redo att inleda vaccineringen mot covid-19 den 27 december, så snart den första leveransen av vaccin kommer. Om vaccinet levereras enligt plan ska vaccinationer ha genomförts vid samtliga äldreboenden i länet tills i mitten av januari
 2. Vårdbehovet har stigit dramatiskt på en kort tid, säger Emelie Orring (M) ordförande i regionstyrelsen i Uppsala. P4 Uppland p4uppland@sverigesradio.se 018-17 40 40
 3. är en springande punkt. För både Orring och regionen.
 4. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare
 5. Styrelsemöte för regionstyrelsen SpmO Stockholm/Uppsala/Gotland. Zoom. ons. 26. maj. 2021. Ordinarie Regionmöte SpmO Stockholm/Uppsala/Gotland. Ej klart. fre. 04. jun. 2021. Riksmöte & Event till den 3-5 juni 2021 flyttas till 27 maj 2022. The Steam Hotel i Västerås. SpmO. Sveriges Spannmålsodlareförenin

Styrelsemöte för regionstyrelsen SpmO Stockholm/Uppsala/Gotland. Zoom. Visa aktivitetssidan. Senaste händelser. Bra pris på råvarorna; Viktigt med vassa branschorganisationer! Inlägg Martin Krokstorp; Brödvete fob södra Sverige v10: 2231 kr/ton (220 euro/ton) Brödvete fob södra Sverige v8: 2238 kr/ton, 222 euro/ton Regionstyrelsen Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen, Region Värmlands verkställande organ. Styrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden Nu öppnar regionstyrelsen i Region Uppsala för högre löner så att sjukhuset kan rekrytera och behålla personal. Långa väntetider, stängda vårdplatser och brister på akutmottagningen Region Uppsala begär att krislägesavtalet för viss personal på Akademiska aktiveras igen. Beslutet fattades av regionstyrelsen på onsdagen och meddelades på en presskonferens

Krislägesavtalet i Region Uppsala aktiveras för personal inom intensiv- och intermediärvården på Akademiska sjukhuset Av minnesanteckningarna framgår att Uppsala kommun erbjuds totalt tre platser i Regionalt Forum. Från Region Uppsalas sida ska regionstyrelsens presidium ingå, samt ytterligare företrädare så att alla partier i regionstyrelsen är representerade i forumet. Det är därför naturligt att Uppsala kommun representeras av kommunstyrelsen. Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Historia. Organisationen hette Landstinget i Uppsala län fram till 31 december 2016. Den nuvarande organisationen bildades 1 januari 2017 genom en sammanslagning av landstinget och Regionförbundet i Uppsala län.. Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande i Uppsala, tycker att det är bra att regeringen ändrat målbilden. - Det var hög tid att regeringen erkände att man inte kommer kunna nå det. En arbetsgrupp på Region Uppsala har arbetar fram en ny strategi för att minska antalet självmord i länet, nu ska strategin presenteras för regionstyrelsen

Region Uppsala: Gå i personlig lockdown på grund av

Kansli. SpmO Sveriges Spannmålsodlareförening Hagendalsvägen 14 692 30 Kumla Tel. 019-22 42 75 Epost. sekr@spmo.s Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen. 2019-08-27 15:30 CEST Region Uppsala vill få kontroll på ekonomin Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys och e

Region Uppsala antar ny finansiell strategi och finanspolicy 23.3.2021 15:27:40 CET | Pressmeddelande. Vid sitt möte antog regionstyrelsen en ny finansiell strategi, och en ny finanspolicy (policyn tas slutligt av regionfullmäktige) Regionstyrelsen föreslår också att den extra avgiften om 100 kronor för hembesök tas bort för personer som är 70 år eller äldre eller tillhör riskgrupp. Vidare föreslår regionstyrelsen att ersättning för sjukresa betalas för resor från tillfälligt boende på grund av covid-19 även om det inte är patientens folkbokföringsadress Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. - Vi välkomnar beslutet och uppmanar alla länsinvånare att följa råden. Vi har en mycket oroande utveckling i länet som vi måste bryta omgående, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande Regionstyrelsen beslutade också att sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden uppmanas att granska arbetet med effektivitet och produktivitet, och återrapportera denna granskning till regionstyrelsen. - Region Uppsala riskerar att sakna en miljard kronor inom bara några år Beslut i korthet - regionstyrelsen. Beslut i korthet - regionfullmäktige. Kontakt VGR Menyalternativ under Kontakt VGR. Om VGR Menyalternativ under Om VGR. Language; Teckenspråk. Lyssna. Press. Webbplatskarta. Tillgänglighet. Change language. Go to the english startpage. Siirry suomi startpage

Myndigheter manar till personlig lockdown i gemensam

 1. Fastighetsägarna MittNord har cirka 4 500 medlemmar och här arbetar ett 60-tal medarbetare med opinionsbildning, medlemsservice, juridiska frågor, miljöfrågor, hyresförhandling, kommunikation och utbildning. Här finns vi I Fastighetsägarna MittNord ingår Jämtlands, Västerbottens.
 2. Region Uppsala Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Kajsa Ravin till ny kulturdirektör för Region Uppsala. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2018
 3. ppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg. Utbyggnaden av spårväg är ett viktigt led i att möta ökande behov av att enkelt och smidigt pendla inom en växande.
 4. Under tisdagen utsåg Regionstyrelsens arbetsutskott Johan von Knorring till ny regiondirektör för Region Uppsala. Von Knorring kommer senast från uppdraget som länsråd vid Länsstyrelsen.
 5. Regionstyrelsen 4 Protokoll (52) Sammanträdesdatum: 2020-06-16 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 132/20 Dnr RS2020-0133 Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Beslut Regionstyrelsens beslut Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län godkänns

Regionstyrelsen - Förtroendevalda hos oss

Regionstyrelsen beslutade också att sjukhusstyrelsen, och återrapportera denna granskning till regionstyrelsen. - Region Uppsala riskerar att sakna en miljard kronor inom bara några år Marginalerna i intensivvården är för små. Därför ansöker nu Region Uppsala om att aktivera krislägesavtalet åter en gång Regionstyrelsen beslutar . att ordförande och Patrik Nyström (SD) med Ola Karlsson (M) som ersättare justerar dagens protokoll. Protokollet ska vara justerat senast den 5 april 2021. 2. Anmälan av motion från Elin Jensen (SD) med flera om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala Cirka 80 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober år 2018, vilket är en ökning med 3,3 procentenheter sedan år 2017 * Initiativärende inlämnat till regionstyrelsen 2020-09-01. Den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas. En studie vid Uppsala universitet, under ledning av professor Karin Brocki, visar på en oroande utveckling i hur folk mår under.

Nya namn i regionstyrelsen är ordinarie ledamöterna Rolf Meiding från hyresgästföreningen i Sala-Heby, Stefan Åhman från föreningen i Norrtälje och Mattias Persson från Gävle-Älvkarleby-Ockelbo. Ledamöterna Jens Nilsson, Uppsala, och Tomas Östling, Västerås och Ulla-Maja Moilanen, Gävle, blev omvalda styrdokument med beskrivning av hur Region Uppsala och länets kommuner ska samverka och ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har tydliggjorts.2 Samverkansnämnden fastställde i mars 2018 en politisk viljeinriktning för Uppsala/Örebro sjukvårdsregion som antogs av regionstyrelsen i Uppsala3 SpmO Sveriges Spannmålsodlareförening Hagendalsvägen 14 692 30 Kumla Tel. 019-22 42 75 Epost. sekr@spmo.s Robert Westin från Uppsala-Knivsta är också nya ledamöter, som valdes in på ett år vid fyllnadsvalet. Läs också Aros-Gävles regionordförande Torbjörn Rönnkvist död i covid-19 Direkt efter regionfullmäktige höll den nya regionstyrelsen sitt första, konstituerande möte Kontakta regionstyrelsen Vi ledamöter i LRF Myndighetskontakter i Uppsala län 070-882 23 77 jennyhoglund@swipnet.se Mats Ekström Mjölk 070-972 33 19 ekstrom.mats75@gmail.com Åsa Sikberg Äganderätt, vatten, miljö, skog, jakt och vilt 070.

Ytterligare ett steg mot nya tåg i UpptågstrafikenBildextra: Här kämpar de mot lågorna i skogen | Uppsala Live

Uppsala Länsstyrelsen Uppsal

 1. Region Uppsala har utöver regionfullmäktige samt regionstyrelsen ett flertal övriga styrelser och nämnder. Region fullmäktige utser ledamöter till styrelser och nämnder som även får sitt uppdrag av fullmäktige. Namn
 2. Region Uppsala | 7,783 followers on LinkedIn. Här växer kunskap och människor! | Region Uppsala hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder en jämlik och jämställd hälso.
 3. Region Uppsala har genom det regionala utvecklingsuppdraget ansvaret för framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Liggande remissversion av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län har inom utvecklingsområdet En region för alla satt upp såväl långsiktiga som prioriterade mål för kommand
 4. Sofia Jarl, 1:e vice ordförande Gagnef 070-243 02 65 e-post >>. Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande. Regionstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordf. Valberedningen, ledamot Funktionshinderrådet, ledamot Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ledamot Dalarnas forskningsråd, ledamot Privata rådgivare, ledamot. Regionstyrelsens personalutskott, 1:e vice ordf
 5. Nu säljer Region Uppsala delar av dåvarande landstingets lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Köpare är Vincero Fastighete
 6. Här finner du en sammanställning över Kristdemokraterna i Uppsalas förtroendevalda i regionfullmäktige. Vid mailkontakt tillämpas modellen namn.efternamn@kristdemokraterna.se. Det går också bra att kontakta vår politiska sekreterare Synnöve Adèll. Mellersta valkretsen Björn-Owe Björk, Knivsta Regionråd Fastighets- och servicenämnden, ordförande Regionstyrelsen, 1:e vice.

Tidigare i veckan beslutade Regionstyrelsen att förhandlingar ska inledas med statliga Riksantikvarieämbetet. Målet är att nå en överenskommelse om att Upplandsmuseet tar över driften av. Regionstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att ta fram strategier för god jämlik hälsa för åren 2017-2021 rekommendera sådana insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025 Uppsala universitet - Campus Gotland avser genom en förstudie undersöka möjlig-heterna till att bygga upp ett kunskaps- och kompetenscenter på Gotland inom området regionstyrelsen varit ute på remiss i nämnderna och hos NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Vårdrelaterade infektioner, handlingsplan Region Uppsala DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15038 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 5 av 10 5 Vision och mål Region Uppsala har antagit en nollvision vad gäller undvikbara VRI och strävar efter att antalet vårdskador ska minimeras inom alla förvaltningar och verksamheter CPUA Uppsala. Regionstyrelsen i Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se. Ansvarig för: Regionalt cancerregister Nationellt lungcancerregister Nationellt register för peniscancer Nationella prostatacancerregistret Nationellt kvalitetsregister för KML Nationellt kvalitetsregister myelodysplastiskt syndro

Vi vill att Region Uppsala tar initiativ till en kraftsamling mot psykisk ohälsa som samlar alla de viktiga aktörerna: kommunerna i länet, myndigheter som polisen, universiteten, Försäkringskassan och så vidare, de större privata arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationerna, arbetstagarorganisationerna och deras nätverk av skyddsombud, pensionärsorganisationerna, patientgrupper, idrottsrörelsen och andra delar av civilsamhället Regionstyrelsens beslut Remissyttrande till Socialdepartementet avseende förslag om Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare lämnas enligt bilaga. Bilaga § 256/18 Ärendebeskrivning Region Uppsala har givits möjlighet att lämna synpunkter på regeringens försla Region Uppsala fick i juni i år i uppdrag av nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer att starta ett utvecklingsprojekt för tjänsten SBR. Förslag till beslut: 1. Regionstyrelsen beslutar att överföra uppdrag och medel från Inera AB till Region Uppsala avseende Svenskt biobanksregister. 2 Uppsala kommun ansvarar bland annat för kommunens stöd och omsorg, dess skola och förskola, dess kultur och fritid, samt dess samhällsbyggnad och boendemöjligheter. Uppsala kommun är Sveriges 4:e folkrikaste kommun med drygt 230 000 invånare invånare och centralorten är landets fjärde största tätort

Två män skjutna på pizzeria i Flogsta | Uppsala Live

Regionstyrelsen har möten regelbundet för att samordna verksamheten. Verkställande utskottet bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna Regionstyrelsen, RS, har sammanträtt i dag, torsdagen den 23 februari. Bland annat informerade högskolans rektor Jörgen Tholin regionstyrelsen om det förestående samgåendet med Uppsala universitet. Information om högskola Under torsdagens regionstyrelse föreslog de, efter votering 8-7, att fullmäktige ska godkänna det upprättade förslaget till köpekontrakt med Uppsala Akademiförvaltning som skulle ge regionen ytterligare 65,5 miljoner kronor Regionstyrelsen har beslutat att överskottsmaterial i Region Uppsala främst ska gå till Erikshjälpens och läkarmissionens materialbiståndsorganisation Human Bridge. Kontakta Tommie Sagström, 018-611 32 11 om du har något du vill skicka iväg

Region Aros-Gävle täcker Västmanland, Gästrikland och Hälsingland samt Uppland utom Stockholm. Vi har kontor i Västerås, Uppsala, Gävle och Hudiksvall. Med över 42 000 medlemmar är vi en del av Sveriges största folkrörelse Bolaget Apotekstjänst har inte leverat sjukhusmaterial som utlovat - under fredagen har Akademiska sjukhuset i Uppsala tvingats ställa in 30 operationer. Samtidigt så kan det saknade materialet vara så nära som på ett centrallager i Uppsala. - Jag undrar också var materialet finns någonstans, säger Erik Weiman (M), tillförordnad ordförande för regionstyrelsen, till UNT Vi, [ange CPUA-myndighet, t.ex. Regionstyrelsen i Region Uppsala], och din vårdgivare använder förutom ditt personnummer olika sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Följande sökbegrepp används: [ange sökbegrepp]. Rättslig. grund. Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund Uppsala Börje Larsson från Gävle blir region Aros-Gävles nye ordförande för ett år. från Västerås och två från Uppsala-Knivsta samt en ersättare från Uppsala-Knivsta suspenderades ur den gamla regionstyrelsen och med anledning av det och polisutredningen sköts val av ny styrelse upp till i dag från 17 april Regionstyrelsen för Aros-Gävle 2019 och 2020. Regionstyrelsen i Aros-Gävle Övre raden från vänster: Catherine Maxdotter, Rolf Meiding, Bo Andersson, Stefan Åhman, Torbjörn Lööv, Ulla-Maja Moilanen, Johan Pelling (regionchef) och Tomas Östling

Kommunstyrelsen - Uppsala kommu

Uppsnabbat regionstyrelsen den 29 septembe

Regionråd, ordförande i Vårdstyrelsen, ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen. Aktuella frågor för Malena Ranch. Att investera i barn och unga ger ett tryggare samhälle Det är lätt att ropa efter hårdare tag som lösning på kriminalitet och otrygghet. Samhälle och myndigheter ska agera hårt för att bryta kriminaliteten Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att informationen till protokollet.notera Sammanfattning Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor. Förslag till beslut Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta att informationen till protokollet.notera Föredragand

Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt

Uppsala datacentral Box 2103, 750 02 Uppsala. Tel. 018-11 13 30. Ordförande i datorstyrelsen och driftchef Schneider Werner MD FD Doc., 35, 65 204b Regionstyrelsen för Linköpings högskoleregion Klosterg. 35, 582 23 Linköping. Tel. 013-11 59 60. Ordförande Nilsson Hans Christer Riksdagsled., 41, 77 Kansliche NY ORDF I REGIONSTYRELSEN 2020 tillträder Emilie Orring (M), som första kvinna någonsin, posten efter Stefan Olsson (M). Hör det historiska valet.. Ordförande regionstyrelsen (2020-), Regionråd och gruppledare för Moderaterna Region Uppsala (2020-), Vice gruppledare för Moderaterna i Region Uppsala (2017-2019), Ledamot Regionfullmäktige (2014-) Regionstyrelsen Region Uppsala. Annika Forsell; Malena Ranch; Hem Miljöpartiet Annika Forsell. Miljöpartiet de gröna European Greens. Allt textinnehåll licensieras under Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige om inte annat anges. Vi vill gärna ha dina synpunkter på vår webb Regionstyrelsen den 17 januari 2017 Fullmäktigeärenden . Ärende 1. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Region Uppsala - Wikipedi

Förslag till ny ordförande i regionstyrelsen Nya Moderatern

Regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmål Region

Kontakta regionstyrelsen - LRF
 • Doula kontrakt.
 • Soju drink buy.
 • Vad är Outro.
 • Rest ruby.
 • Nötkreatursras förkortning.
 • Mattvätt viskos.
 • Byta ut säkerhetsinformation Microsoft.
 • Vatten på jobbet.
 • Trödelmarkt Hamm Toom.
 • Kurier Karlsruhe gewerbliche anzeige.
 • Bohusläns skärgård.
 • Jan Frodeno Wohnort.
 • Island mat och dryck.
 • Panasonic dmp ub400 dolby atmos.
 • Gargamel Azrael.
 • Patrik Sjöberg Facebook.
 • Ingnell Jewellery rabattkod.
 • Knallerfrauen Baby.
 • Morgonstjärna vapen.
 • Welcome to Sweden säsong 2.
 • Latin siffror.
 • Photoshop kurs Göteborg.
 • Vikt ved stjälpt mått.
 • Syror och baser quiz.
 • Luthers lärjunge Andreas.
 • Köpa router på företaget.
 • Batista height.
 • Su one time code.
 • Krustång Remington.
 • Antigen antikropp.
 • Återvinning Ica Maxi Nacka.
 • Buffalo Trace proof.
 • Tilt Shift Nikon.
 • Samsung Galaxy Note 10 Plus.
 • Vård som inte kan anstå lag.
 • Immer wenn es regnet Azad.
 • Psilocybe azurescens effects.
 • Avstånd toalett handfat.
 • Bauernhof kaufen Uckermark.
 • Lundy Lake Campground.
 • Amfetamin överdos symptom.