Home

Översiktsplan karta

Översiktsplanen och karta som pdf. Översiktsplan för Stockholm antogs av kommunfullmäktige i februari 2018 och vann laga kraft den 23 mars 2018. Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster) Stadsutvecklingskarta (pdf, 1,5 MB, nytt fönster Översiktsplan 2012. Särskild sammanställning av översiktsplan 2012. Bilaga 1 Riksintressen enligt miljöbalken. Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplan. Kartor. Kommunkarta över riksintressen. Kommunkarta över skyddade områden. Kommunkarta markanvändning. Tätortskarta över. Planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer Malmös översiktsplan består av en planstrategi och ett digitalt kartverktyg med en mängd kartlager och planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av. Översiktsplan Leksands kommun. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens karta Här kommer du till kommunens översiktsplanens karta. Sidan uppdaterad: 2019-07-08. Detta är en översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till lokala och allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan. Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Interaktiv karta, översiktsplan 2018 Översiktsplan - ÖP 2018. De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Bilaga, plansch som i karta visar mark- och vattenanvändning samt planstrategi som PDF (17 Mb) Besluts- och planeringsunderlag Adress till stadshuset Södra kyrkogatan 2 532 88, Skara Öppettider stadshuset Vardagar klockan 08.00-16:30 Dag före röd dag klockan 08.00-14.00). Telefon Telefon 0511-320 00. Fax Faxnummer 0511-320 02. E-post skara.kommun@skara.se. Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommu

Översiktsplan för Stockholm - Stockholm växe

Aktuell översiktsplan - Framtidsplan 2030. En ny översiktsplan för Halmstads kommun håller på att tas fram. Fram tills den har antagits gäller den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030. Den antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2018 Fördjupningen är antagen före den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06. Fördjupningen av översiktsplanen för Särö gäller fortfarande men utpekade bebyggelseområden är inte utbyggda och intentionerna kring Särö centrum är förändrade till viss del. Planen används inte som styrande planeringsunderlag och textdelarna i planen är i princip helt inaktuella Översiktsplan Unika Kalmar Översiktsplanen som karta Översiktsplan miljökonsekvensbeskrivning. Fler sidor inom översiktlig planering. Fördjupade översiktsplaner Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner Tematiska tillägg I de. Översiktsplan Översiktsplanen en färdplan för framtiden med utgångspunkt i kommunens tillväxtmål och den utvecklingsplan som kommunfullmäktige antagit. I översiktsplanen redovisas i grova drag hur kommunen ser på mark och vattenanvändningen, hur bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas samt hur de allmänna intressena ska tillvaratas Översiktsplan 2018; Andra kartor; Hjälp. Kartan på orebro.se visar adresser, platser och kommunala verksamheter. Mer informatio

Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP16, 2019-12-10. Planhandling. Karta 1 -strategi. Karta 2 -hänsyn. Karta 3 -markanvändning. Antagandeprotokoll Kf §162. Samrådsredogörelse. Granskningsutlåtande. Länsstyrelsens granskningsyttrand Översiktsplan för Lomma kommun. En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling och är en långsiktig plan för kommunens utveckling. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut Sommaren 2018 vann kommunens nya översiktsplan laga kraft. Översiktsplan 2030. Den 11 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om att anta Mariestads kommuns nya översiktsplan, Mariestads översiktsplan 2030, vilken omfattar hela Mariestads kommun. Planen vann laga kraft den 9 juli 2018 Det finns även en karta som är en del av över­sikts­planen. Den hittar du längre ner på sidan. Västerås översiktsplan 2026. Kommunfullmäktiges protokoll från 3-4 september 2020 Under paragraf 181 hittar du beslutet om översiktsplanens aktualitet KARTA Mer innehåll på lulea.se: Översiktlig samhällsplanering; Pågående arbeten; Kartlager Användning Hänsyn riksintresse Hänsyn övriga Återställ alla kartlager Verktyg Verktyg Lagerinformation.

Översiktsplanering - Karlsta

 1. Översiktsplan för Ånge kommun, 2004. Översiktsplanen från 2004, med tillägg 2010 för vindkraft och tillägg 2013 för landsbygdsutveckling i strandnära läge I bilaga 2 redovisas Ånge kommuns LIS-områden med kartor och kortfattade beskrivningar. I bilaga 3 redovisas en miljökonsekvensbeskrivning för det tematiska tillägget
 2. Ny översiktsplan. I juni 2018 beslutade kommunalfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd
 3. Läs Översiktsplan 2016 på flera sätt. I den interaktiva översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor
 4. Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2018-04-16. Bilagor till översiktsplanen. Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen i Västerbotten. Översikt av intressen i översiktsplanen - karta. Fördjupning av Vännäs och Vännäsby - karta. Utlåtande inför antagande. Tematiskt tillägg för vindkraf

Översiktsplan för Malmö - Malmö sta

 1. Översiktsplan för Nacka (högupplöst) Karta (PDF-dokument, 328 kB) Översiktsplanens underlag (högupplöst) Översiktsplanens underlag(lågupplöst) Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (högupplöst) Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (lågupplöst
 2. Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040. Läs mer om principerna och titta gärna på kartan som visar utvecklingsstrategin geografiskt. Strategierna är ett uttryck för vad politiker och invånare lyft i framtidsbeskrivningen av kommunen under den tidiga dialogen
 3. skad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i denna del av översiktspanen. Karta: Ing-Marie Sjöblom
 4. Ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är igång. Den nya översiktsplanen är helt digital och finnas tillgänglig via kartan. Just nu är förslaget till ny översiktsplan ute på granskning som pågår till 30 april 2021. Översiktsplanen beräknas bli antagen under 2021
 5. Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka (granskningsversion) Kartan fungerar bäst i webbläsare Chrome. Tidigare version från samrådet. Här kan du ta del av den version som vi hade under samrådet. Efter det att vi fick in synpunkter har vi nu arbetat om förslaget och därför är denna version inte giltig längre
 6. Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden - till exempel hela kommunen, en tätort eller en stadsdel. karta Stavnäs och Högerud.pdf. 2. Översiktsplan 2007 för kommundelarna - karta Mangskog.pdf. 2
 7. Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035. Är planen för ett fortsatt växande Värnamo. Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv

ÖP 2010 Karta 1: Mark och vattenanvändning; ÖP 2010 Karta 2: Riksintressen, förordnanden och reservat; Underlag för aktualitetsprövning av Varbergs kommuns översiktsplan (pdf, 12.1 MB) Du kan även se planförslaget i kommunens digitala karta, Varbergskartan Översiktsplan. Granskningsyttrande från länsstyrelsen. Utlåtande efter utställning. Karta Riksintressen. Karta Markanvändning. Karta Tätortstriangeln. Ortsanalys, Ljusdals tätort Interaktiv karta

Översiktsplanens inriktning vägleder den fysiska planeringen i Täby för att bidra till målen. I översiktsplanens plankarta redovisas hur kommunen vill bevara, utveckla och använda den fysiska miljön i Täby till år 2050. Till översiktsplanen hör även kartor som redovisar riksintressen och andra skydd och värden Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 8 december 2014 och vann laga kraft i början av 2015. Översiktsplan Kungsörs kommun Kartor till översiktsplane

Översiktsplan - Leksan

Översiktsplan — Ulricehamns kommu

 1. Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030. Gå till den interaktiva översiktsplanen genom att följ länken Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 eller klicka på kartbilden nedan. Manual för hur kartan används finns i översiktsplanens meny. Nedan finns planen tillgänglig som pdf-dokument, som ett komplement till den digitala planen
 2. Vad är en fördjupad översiktsplan? Förslag till fördjupad översiktsplan. Plankarta; Karta - funktioner och flöden; Utredningar till stöd för förslaget; Kartor i 3D; Lämna synpunkter på utställningsförslaget; Tidplan; Dialoger och möten; Tidigare utredningar; Avslutat samråd 2020 - handlingar; Aktuellt; Kontakt; Other language
 3. Vad är en översiktsplan? Att läsa en digital översiktsplan; Process och dialog vid framtagandet; Ladda ned dokument, kartor och illustrationer; Medverkande personer; Tillgänglighetsredogörelse; Vision & strategi 1.0 Vision och utgångspunkter; 1.1 Övergripande strategier för utveckling; 1.2 Strukturbild för utvecklin
Översiktsplan - Orust kommun

Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden Alla kommuner ska ha en översiktsplan som beskriver den fysiska utvecklingen på lång sikt. Huddinges översiktsplan beslutades 2014 och siktar mot 2030. Nu är det dags att göra ändringar i den. Bland annat för att vi behöver se ännu längre fram i tiden. Närmare bestämt till 2050 Översiktsplan 2011-2025 (pdf, 8.7 MB) Översiktsplan 1992 (pdf, 8 MB) Sundsvallsregionen. Här finns ett gemensamt förslag på utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen. Läs dokumentet nedan eller ta del av kartan. Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen (pdf, 8.8 MB) Se kartan digitalt; Resultat av invånardialoger. Häggdånger. KARTA 4 Kommunikationer och offentlig service i Kungsörs kommun Översiktsplan Kungsörs kommun - Markanvändningskarta kommunöversikt (plankarta) 3 Ny översiktsplan för Kungsörs kommun En översiktsplan behandlar den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 antogs i juni 2018. Väsby stad 2040 Arbetet med den nya översiktsplanen pågick sedan januari 2014 och inkluderade omfattande medborgardialoger Jönköping kommuns digitala översiktsplan. Karta 2 Riksintressen, förordnanden och reservat Skala 1:150 000 (A3) Översiktsplan för Varbergs kommun 2010-06-15 0105 Kilometer Symbolernas betydelse beskrivs i kapitlet Geografiska inriktningar Tångaberg S Årnäshalvön 4 1 Bua Stråvalla Getterön E 6 8 0 0 Trönningenäs Åskloster 8 4 5 Kärradal E 6 Väröbacka Kommunens yta.

Översiktsplan 2018 - Kiruna kommu

Välkommen. Vad är en översiktsplan; Sammanfattning; Läsanvisning; Vad tycker du? Lämna din synpunkt här; Programsamrådsredogörelse; Medborgardialo Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Här kan du ta del av gällande översiktsplan, ÖP02. Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen. I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen Översiktsplan 2006. Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006. År 2010 antogs en aktualitetsförklaring av översiktsplanen och 2014 valde kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara planen och gav i direktiv att ta fram en ny översiktsplan. En ny översiktsplan arbetas fra Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan. I den planerar vi för hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt. Till exempel vart och hur man kan bygga, hur kulturmiljöerna ska utvecklas och naturvärden bevaras, och mycket annat. Under 2021 kommer förslaget på översiktsplan 2040 gå ut på samråd. Det betyder att alla kommer ha möjlighet att lämna.

Översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Tillsammans med gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping bildar ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan. Titta på översiktsplanen i karta. Översiktsplan för staden (pdf, 2.3 MB Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta Antagandehandling. 1. Karta, Fördjupad översiktsplan (Inlaga efter sid 14 i Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta Samråd - ny översiktsplan; Vad är en översiktsplan? Arbetsprocessen; Att läsa en digital översiktsplan; Lämna synpunkter; Innehållsförteckning; Dokumentinformation; Identitet 1.1 Kommunbeskrivning; 1.2 Vision; 1.3 Ett gott liv för alla; 1.4 Ingångna hållbarhetsavtal; 1.5 Relevanta planer och program; 1.6 Samverkan; Värden och hänsy Översiktsplan Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön

Översiktsplan 2012. Gällande översiktsplan antogs den 18 juni 2012 av kommunfullmäktige. Den 18 juni antog även kommunfullmäktige naturvårsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan. Översiktsplanen samt övriga planer finns nedan Översiktsplan En del av Örebro kommun Sök Sök. Meny. Start / Kulturmiljö Start / Översiktsplan / Kulturmiljö I översiktsplanens karta presenteras ett urval av värdefulla kulturmiljöer. Ställningstaganden för kulturmilj. Tidig dialog inför ny översiktsplan via denna karta avslutades den 30 juni 2020. Här på dialogkartan har många lämnat synpunkter under första halvåret 2020 om hur Sundsvall ska utvecklas. Tack alla som medverkat! Dialogen med dig som Sundsvallsbo är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls kommun

Även i planeringsunderlaget går det att få upp mer information genom att klicka på olika områden i kartan. Teckenförklaring Översiktsplan Sundsvall 2021. Översiktsplan - antaget planförslag. pdf, 26 MB 1-planforslag-op2021-antagen-140526-webb. Aktualitetsförklaring 2017 Översiktsplan Eslöv 2035 finns att ta del av som interaktiv karta. Du kan tända och släcka lager för olika hänsyn (som till exempel strandskydd, riksintressen, arkeologi) och även se markanvändningen för hela kommunytan i detalj. Översiktsplan Eslöv 2035 som interaktiv karta • karta 2. Rekommendationer, • karta 3. Tätorter Tätorterna och några av områden som kan betecknas som samlad bebyggelse redovisas dessutom var för sig med mer detaljerade kartor. Antagna detaljplaner mm som av praktiska skäl visas på karta 2 påverkas inte av kom-munens antagande av denna översiktsplan Nuvarande översiktsplan, som antogs 2009, finns på staden webbplats, men som statiska pdf:er. Den nya kommer också finnas som pdf, men genom den nya plattformen också helt digitalt. Det blir ett webbaserat verktyg som bygger på ett samspel mellan översiktsplanens text och kartor i många lager

http://www.gavle.se - SMART Karta Laddar karta.. Synpunkter på kartans innehåll och funktioner skickas till: ornkartan@ornskoldsvik.se | Användarvillkorornkartan@ornskoldsvik.se | Användarvillko Sid 4 (14) Översiktsplan utställningshandling 2016-06-08 KAPITEL 6. BESTÄMMELSER 6.2 Bestämmelser enligt ställningstagande Figur 6:1 Till detta avsnitt hör Karta 1 - Bestämmelser enligt ställningstagande, här i förminskad skala

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralortKarta Sölvesborgs Kommun | Karta 2020

Översiktsplan ÖP 2018 - Lunds kommu

 1. Mark- och vattenanvändningskartan visar översiktligt hur kommunerna vill att mark- och vattenområden ska användas på lång sikt. Kartan visar både områden där nuvarande användning av mark och vatten ska fortsätta och områden där användningen kan ändras. Där ny bebyggelseområden för bostäder eller arbetsplatser föreslås redovisar kartan också om förändringen sker inom 0.
 2. Laddar karta... - Malmö Laddar karta..
 3. En översiktsplan har upprättats för Åmåls kommun samt ett tematiskt tillägg, LIS-plan under 2012-2013. ÖP 2013 och LIS-planen var ute på granskning 7 oktober till 7 december 2013. Efter inkomna synpunkter upprättades antagandehandlingar som antogs av KF 26 februari 2014

Översiktsplaner - Skara kommu

En trädgårdsarkitekt börjar alltid med att göra planer över trädgården. En tydlig karta som visar vad som finns där idag, vad som ska finnas i framtiden och vad som ska bort. Ritningarna är värdefulla hjälpmedel, vare sig slutmålet är en helt ny trädgård eller att jobba vidare med den man redan har. Att noggrant planera sparar både tid, pengar och misstag Karta - 1.2 Natur & Miljö (pdf, 6.5 MB) Karta - 1.3 Risker (pdf, 6.6 MB) Karta - 1.4 Skydd & Utpekande (pdf, 7.6 MB) Länsstyrelsens yttrande (pdf, 4.4 MB) Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 16.2 MB) Synpunkter medborgare från vykort (pdf, 602.3 kB) Medborgardialog om översiktsplan i Sollefteå kommun (pdf, 4.4 MB) Beslut 2017-08-28 (pdf, 71. Karta - funktioner och flöden Kartbilden för funktioner och flöden visar sammantaget de funktioner och flöden som föreslås i den fördjupade översiktsplanen. Kartan visar exempel på hur funktioner så som skoltomter, simhall, kontor med mera kan placeras

Den fördjupade översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2018. Efter överklagande till Förvaltningsrätten vann den laga kraft 3 januari 2020. Du kan ladda ner planbeskrivning och kartor längst ner på den här sidan Översiktsplan för Kinda kommun I översiktsplanen talar kommunen om hur man ser på mark- och vattenanvändningen och på andra viktiga utvecklingsfrågor. Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta Översiktsplan och strategisk planering. Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Andra översiktliga strategiska planer ger också vägledning för utveckling av till exempel bebyggelse, trafik och grönområden. Utsikt Borråkra Webbkartan är en digital karttjänst som visar översiktsplanens föreslagna markanvändning för hela kommunen. Här kan du också se skyddade områden och riksintressen. Vill du veta mer om kommunens vägledning för ett område kan du klicka på det i kartan för att få fram mer information Vad är en översiktsplan ? Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta

Om en stor del av översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan tas fram. Detta är ett omfattande arbete som ofta sträcker sig över flera år. Ny översiktsplan. Den 2 november antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Svenljunga kommun. Länk till ny översiktsplan för Svenljuna kommun. Särskilt utlåtand Stadens översiktsplan från 2006 är i stora stycken fortfarande aktuell. Planen uppdaterades 2016, bland annat som följd av beslutet om utbyggnaden av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden. Vid kommunfullmäktige den 25 maj 2020 beslutades att översiktsplanens inriktning och innehåll i huvudsak fortfarande är aktuell, samt att godkänna de föreslagna tillkommande fakta och. Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun Ny översiktsplan för Grums kommun. Inför arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, har vi under hösten 2020 genomfört en medborgardialog. Det publicerades även ett formulär där man enkelt kunde se kartor och vara med och påverka den framtida planen. Planen behandlar huvudsakligen de områden där kommunen planerar förändringar

Översiktsplan FalunBorlänge - Startsid

Ragunda kommuns första översiktsplan upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i kommunens planering. Planen reviderades 2006 då den bland annat digitaliserades och kopplades till kommunens mål- och tillväxtprogram. Planen försågs även med riktlinjer för hantering av bygglov vid risk för höga flöden, ras- och skred m.m Översiktsplan 2030. Alla kommuner ska, enligt Plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för ställningstaganden i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter och övriga En översiktsplan tas fram i en process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I bilden nedan beskrivs i enkelhet hur en översiktsplan kommer till. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger därför inga rättigheter eller skyldigheter

Gällande översiktsplan för Göteborg - Göteborgs Sta

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen fungerar som en grund i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt Fördjupad översiktsplan för Ljungskile. Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan. I den redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter

Översiktsplan 2011. En översiktsplan ger framförhållning och beredskap inför olika situationer, till exempel att det finns tillräckligt med områden för bostadsbebyggelse eller genom att visa var värdefulla natur- och kulturområden är belägna Planhandling (pdf) Karta - bestämmelser och rekommendationer (pdf) Karta - mark och vattenanvändning (pdf) Fördjupning av översiktsplan (FÖP) Fördjupade översiktsplaner upprättas för mindre delar av kommunen där förhållandena är mer komplicerade och gäller parallellt med hela kommunens översiktsplan Här finns Översiktsplan Sundsvall 2021 samt fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Det handlar om hur mark och vatten ska användas på lång sikt. Kommunhuset - öppettider och karta. Kontakta politiker, förtroendemannaregister. Felanmälan. Om sundsvall.se

Översiktsplan - Värmdö kommu

Karta 5.2 är en mer översiktlig markanvändningskarta. Miljökonsekvensbeskrivning I miljökonsekvensbeskrivningen har en utomstående konsultfirma bedömt vilka konsekvenser en utbyggnad i enlighet med översiktsplanens förslag får i förhållande till främst de statliga miljömålen och hur de riks- och allmänna intressen som finns i Mellerud påverkas Denna fördjupade översiktsplan för Torpa/Hofsnäs kommer att uppdateras i samband med den nya Översiktsplanen för hela Tranemo kommun. Övriga planer och program Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun: Naturvårdsplan. Karta naturvårdsplan . Bevarande, utveckling och LIS-plan för Torpa/Hofsnäsområdet (PDF Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där t.ex. värdefulla naturområden ingår På denna sida hittar du information om våra översiktliga planer. Du kan välja att klicka i kartan ovan eller att leta i listan nedan. Översiktsplan 2010 är Vellinge kommuns kommunövergripande plan för hur Vellinge kommun planerar för framtiden Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter till kommunen före 31 maj 2021

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort. Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse Översiktsplan Avesta 2007 - Kartor.pdf . Senast granskad 16 oktober 2020. Hjälpte den här informationen dig? Ja Nej. Hjälp oss att förbättra webbplatsen! Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan: Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss

Översiktsplan - Mora kommu

ÖVERSIKTSPLAN 2013: KARTA A Godkänd från . sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2012-11-21. Karta A. Framtida mark- och vatten-användning i Trollhättans kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 201 Upphovsrätt till kartor, bilder och övrigt material edemora kommun www.hedemora.seoversiktsplan Telefon 0225-340 00 att en helt ny översiktsplan upprättas eller genom att göra ändringar för olika delområden alternativt genom tillägg för vissa frågor för hela kommunens yta Kartan innehåller mycket mer information om biologiska och geologiska förutsättningar än vad som syns. Inklusive flera utvalda visningstjänster ifrån myndigheter. Denna karta är framtagen av stöd från Länsstyrelsen, Hav och vattenmyndigheten, Västra Götalandsregionen, Jordbruksverket, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner Hej och välkommen till Översiktsplan 2040! Du tittar nu på samrådsversionen av Härnösands översiktsplan. Från den 15 januari till den 16 april 2021 pågår samråd, då kan du vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter på förslaget.. Lämna dina synpunkter genom enkäterna på sista fliken (6.) eller klicka här.Har du mer omfattande synpunkter kan dessa skickas till: op. Översiktsplan 2015. För att skapa en fungerande struktur för bebyggelse, grönområden, kommunikationer m.m. ska alla kommuner i Sverige upprätta översiktsplaner. Detta styrs av bestämmelser i Plan- och bygglagen. I översiktsplanen för Trosa kommun vävs olika allmänna intressen samman med utgångspunkt i en långsiktigt hållbar.

Bruksvallarna Karta | Karta 2020

Vårt framtida Örebro

Översiktsplan 2010. Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en stark del av Stockholmsregionen Översiktsplan för Vänersborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017. Översiktsplan 2017 (huvuddokument) (, 10 MB) ÖP-kartan i tre tematiska delar i A3-format (, 9 MB) ÖP-kartan i A1-format (, 16 MB Översiktsplan 2013 Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett dokument som är vägledande för kommunen och andra myndigheter i beslut gällande planering, byggande och resurshushållning Kartorna visas för olika verksamhetsområden. GIS är en förkortning och står för Geografiska informationssystem. I våra kartor hittar du bland annat detaljplaner, lediga småhustomter, karta över valdistrikt och vår översiktsplan FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN EKENÄSSJÖN, VETLANDA KOMMUN Näringslivs- och plankontoret 2000-10-31 Antagen av Vetlanda kommunfullmäktige 2000-11-15 BETECKNINGAR Bostadsområde Planerat bostadsområde Utredningsområde för framtida bostäder Industriområde Planerat industriområde Område för allmänt ändamål Naturmark/Parkmar

Fördjupad översiktsplan för kustområdet. Karta över området med streckmarkering som anger omfattningen av den fördjupade översiktsplanen. Laholms kommun har under våren och sommaren 2020 haft en tidig dialog med byalag, skolklasser och allmänheten En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (t ex i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar Översiktsplan 2030. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013 och vann laga kraft 17 maj 2016. Ta del av gällande översiktsplan här. Översiktsplan 2030 del 1 - Utgångspunkter och strategi ; Översiktsplan 2030 del 2 - Grunddrag i mark- och vattenanvändning ; Översiktsplan 2030 del 3 - Riksintressen, miljö- och. Karta Languages Lediga jobb Utbildning Men en översiktsplan kan inte förutse allt som förväntas ske. I takt med samhällets förändringar, såväl i tillväxt som vid avstannad utveckling eller tillbakagång eller när strukturomvandlingar sker,.

Översiktsplan - Skurups kommu

översiktsplanens intentioner. Upphör att gälla: Ängebäck, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 9. Kommunalt bostadsförsörjningsprogram del 1, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 10. Fortsätter att gälla Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad Antagandehandling Bilaga 2 Kartor och illustrationer 15 N Linköpingsvägen Brobyvägen Östra Rydsvägen Ringvägen Albogaleden Stinsen Norrköpingsvägen Prioritering för omvandling av Erik Dalbergsgatan Stadsgata Är en gata som är ungefär lika bred som den omgivande bebyggelsen är hög

Fokus Skärholmen - Stockholm växer

Översiktsplan 2016 - Uppsala kommu

ÖVERSIKTSPLAN 2013: KARTA B. Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2014. Godkänd från sekretessynpunkt . för spridning. Lantmäteriet 2012-11-21. Karta B. Framtida mark- och vatten- användning i Trollhättans tätor En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Lilla Edets kommun ansvarar och planerar för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Översiktsplanen med mål, visioner och konkreta kartor är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument, och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet Kommunens översiktsplan tar ansats i Vision Skövde 2025. Visionen siktar mot att Skövde år 2025 ska ha 60 000 invånare. inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning och riktlinjer i text och kartor inför detaljplanering,.

Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013Värö station och Väröbacka samhälle | Varbergs kommunStadsutvecklingen: Bantad Södra VärtanFurudal - Rättvik
 • Strandberg Boden 6.
 • Bostadskö Stockholm gratis.
 • Bonava Umeå.
 • Marilyn Manson jung.
 • Vägmästare lediga jobb.
 • HRF Syd.
 • Viga apor.
 • Butterfly kanyl.
 • BillerudKorsnäs Gävle.
 • Gartengestaltung Ausbildung.
 • NCS S 1002 Y fasad.
 • Var sparas iPhone säkerhetskopia Windows.
 • Sekundär näsplastik.
 • Rättssäkerhetsprincipen EU.
 • Jagdpanzer IV.
 • Sea of Thieves game Engine.
 • Pilsner alkoholhalt.
 • Vas Dagg liten.
 • Aktiv Kvinna Vinny.
 • Staatsverschuldung Griechenland.
 • How many Fifty Shades of Grey books are there.
 • Latin siffror.
 • Slutbetyg grundläggande behörighet.
 • Snooker World Championship 2020 results.
 • Hänt i Blekinge.
 • Was ist ein Blog.
 • Pokerhand webbkryss.
 • Trasig gatubelysning Gävle.
 • IPhone 6 wiki.
 • Krimidinner Kleve 2020.
 • Steam Achievement Manager statistics.
 • Karin Londré Marcus Berggren.
 • Личностен тест.
 • Mosebacke Etablissement.
 • LKF kötid 2020.
 • Adventskalender man.
 • Söka bonusresor Star Alliance.
 • Hotel Freilassing.
 • Roger Waters wiki.
 • Framsida lår.
 • Mattvätt Lund.