Home

UKÄ utvärdering

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning: Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur de på ett systematiskt sätt säkerställer och följer upp den granskade utbildningens kvalitet. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna. Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå; Mall för självvärdering; Olika ämnesområden. Det finns drygt 900 forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten UKÄ har gjort ett urval av examensmål utifrån högskoleförordningen. Urvalet har gjorts i samråd med UKÄ:s rådgivande grupp för lärarutbildningsutvärderingar samt i dialog med bedömargrupper och de lärosäten som ingick i pilotutvärderingen av ett antal lärarutbildningar 2017 I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 ingår i en pågående uppföljning. Den 18 februari var sista inlämningsdatum för åtgärdsredovisningarna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen

UKÄ:s utvärderingar Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Det nu gällande kvalitetssäkringssystemet började gälla i januari 2017 och redovisas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rapport 2016:15, okt 2016) Rapportera uppgifter till UKÄ; Frågor om UKÄ:s statistik; Dokumentation om statistiken; Kvalitet & examenstillstånd. Så granskas högre utbildning; Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete; Utbildningsutvärderingar; Examenstillstånd; Tematiska utvärderingar; Resultat från granskningarna: Högskolekolle

UKÄ:s utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå UKÄ har fått i uppdrag från regeringen att särskilt prioritera utvärdering av legitimationsutbildningar. Därför granskas ett antal lärarutbildningar samt sjuksköterskeutbildningen och ett urval av inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen vid UU att granskas av UKÄ under innevarande sexårscykel (2017-2022) Två delar av utvärderingen. Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar. Här samlas information om resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningar på HT-fakulteterna, samt av utvärderingen av LU:s kvalitetssäkringssystem. Grundnivå och avancerad nivå: Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7-9. 2019. Ifrågasatt kvalitet Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) Här finns UKÄ:s arkiv med utvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. För nyare granskningar, besök Högskolekollen

UKÄ:s resultat i korthet. I utvärderingen ingår sammanlagt 20 universitet och högskolor. Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet. Förskollärarutbildningen: 11 utbildningar får hög kvalitet och 8 ifrågasatt kvalitet Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar Utvärdering i UKÄ´s regi. Nedan utvärderingar är inställda och kommer inte att genomföras inom UKÄs utvärderingscykel 2017-2022. UKÄ kommer att genomföra utvärderingarna av ett urval forskningsämnen inom Medicin och hälsovetenskap. De forskningsämnen som kommer att utvärderas är: Planerad start 2020-21. Fysiologi; Kirurgi ; Odontolog Som del i det nationella kvalitetssäkringssystemet genomför UKÄ så kallade tematiska utvärderingar, där samtliga lärosäten ingår samtidigt. Metoden för de tematiska utvärderingarna anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet med hållbar utveckling inom utbildningsområdet. Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för extern utvärdering av Sveriges högskolor och universitet. Detta görs regelbundet och genom olika typer av utvärderingar. En typ av utvärderingar som myndigheten genomför är så kallade lärosätesgranskningar UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling - självvärdering Lärosäte: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet SLU - ett universitet med hållbarhetsfokus SLU har ca 3800 helårsstudenter, ett 40-tal utbildningsprogram samt 600 forskarstuderande. Som framgår a UKÄ. Handelshögskolans alla utbildningar bedömdes ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) senaste utvärdering som genomfördes 2012-2014. UKÄ:s uppdrag är att granska kvaliteten på högskoleutbildningarna, de analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenternas rättssäkerhet

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att.. UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet med hållbar utveckling inom utbildningsområdet Extern utvärdering utförs av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som bland annat har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna

Utbildningsutvärderingar - UKÄ - granskar, analyserar och

utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå, följt av redogörelser avseende forskarnivå samt UKÄ:s utbildningsutvärderingar, tillsammans med en sammanfattning av de åtgärder som utbildningsansvariga planerar till följd av utvärderingarna. En sammanfattning av vad so Utvärdering UKÄ. Samlade dokument: Det vetenskapliga förhållningssättet i högre utbildning 2010_Lars E Olsson Martin Fransson.pdf (645.82 kB) Studentdokument uppsatskurs-1.docx (37.42 kB) Utvärdering Uppsatsarbete vid Psykologi_Kau.pdf (273.06 kB) Tidigare kursplan A.pdf (19.34 kB 2020 - UKÄ utvärderingar. Vetenskapsområde/fakultet. UKÄ utbildningsutvärderingar. Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Ämneslärarexamen: Matematik, Svenska, Samhällskunskap. Teknisk-naturvetenskapligafakulteten. Utbildningar på forskarnivå i Kemi (analytisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi Ny utvärdering ska förbättra ämneslärarutbildningarna. - En av fördelarna med UKÄ:s utvärdering är vi har fått förhandsinformation och därmed möjlighet att se över delar av utbildningen och redan kunnat påbörjat några insatser

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar, vilka bedrivs på sammanlagt 27 olika lärosäten Vid UKÄ:s utvärderingar 2019 får nästan hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna omdömet ifrågasatt kvalitet. I ett pressmeddelande skriver UKÄ att många studenter inte får tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande Utvärdering av examensgrundande utbildningar. Utvärderingen utgår från Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) bedömningsområden och tar hänsyn till de universitetsgemensamma kriterierna för kvalitetssäkring samt kravet att utvärderingar i normalfallet ska ske i form av kollegial granskning utförd av externa sakkunniga Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sedan 2018 genomfört utvärdering av kvaliteten på ett antal ämneslärarutbildningar. Totalt har 103 utbildningar vid 27 olika lärosäten utvärderats. Strax över hälften av dessa fick betyget Hög kvalitet och GIH är ett av dessa lärosäten

Under hösten och våren 2016-2017 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling. Utvärderingen utgick från det krav i högskolelagen som anger att (1 kap 5 §). Yttrande över internremissen UKÄ - Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå Humanistiska fakultetsnämnden har anmodats yttra sig i rubricerat ärende. Prefekterna vid fakultetens institutioner har erbjudits att inkomma med synpunkter och fakultetsnämnden får härmed anföra följande

Utvärdering av forskarutbildningar - UKÄ - granskar

Utvärdering av lärarutbildningar UKÄ - granskar

UKÄ:s vägledning (2020) Rapport Skogsmästares framtida yrkeskompetens . Hållbar utveckling (2017) SLU:s självvärdering. UKÄ-beslut med bilaga. Rapport tematisk utvärdering- Hållbar utveckling, del 1 (2017) Rapport tematisk utvärdering- Hållbar utveckling, del 2 (2017 Nationella utvärderingar: UKÄ utvärdering 3 övningsskolor, 2020 . UVK utvärdering 2 övningsskolor, 2019. UKÄ utvärdering 1 övningsskolor, 2017. UKÄ:s utvärdering av VFU 2015. Om övningsskolor i medierna: Helsingborgs Dagblad: Villan - en plantskola för blivande lärare. Helsingborgs Dagblad: Win-win för lärare och eleve Intervjupersoner till UKÄ-utvärdering sökes! Utbildningsvetenskapliga sektionen 7, Apr 2021 . Inlagt av utsek-ordf 7, Apr 2021 . Den 5 maj klockan 09.45-10.30 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ, som granskar universitet i Sverige och avgör om de uppfyller de krav som ställs på att utfärda examen). Vi kan vara väldigt stolta över den fina utvärdering som vi har fått. UKÄ bedömer att det sätt som våra kvalitetssystem är integrerade i Chalmers utbildningar är funktionellt och gagnar oss och våra studenter väl, men visar också på att vi behöver ha en bättre systematik i hur vi arbetar med jämställdhet, säger Anna Karlsson.

Det är brist på information till lärosätenas egna studenter om resultaten av UKÄ:s utvärdering, men framför allt vad resultaten betyder. Varje lärosäte som underkänns bör naturligtvis informera de studenter som går på lärarprogrammen om vad syftet är med utbildningsutvärderingarna och hur resultatet tas emot på lärosätet UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs lärarutbildningar klar. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av. HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR EXTERNA UTBILDNINGS-UTVÄRDERINGAR (UKÄ) Typ av dokument: Handläggningsordning Datum: 2018-03-06 Dnr: Dnr: FS 1.1-162-18 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2018-03-06 tills vidare Område: Utbildning Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anlednin När UKÄ granskar Uppsala universitet ska universitetet kunna visa hur kvaliteten på utbildningarna säkras, utvecklas och följs upp på ett systematiskt sätt. På UKÄ:s webbplats kan man läsa mer om granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete för utbildning Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet

Otto hahn | otto hahn, född 8 mars 1879

Uppföljning: Utvärdering av ämneslärarexamen UKÄ

UKÄ om utformningen av kommande utvärderingar väntas tidigast i februari 2018. I väntan på information från UKÄ om utvärderingens slutgiltiga utformning kan en preliminär beskrivning av utvärderingen göras baserat på information från UKÄ. 1. Utbildningsutvärderingar bygger på följande underlag utvärderingen, då bland annat institutionen förbereds, och faser efter då resultatet tas till vara vid universitetet. Syfte med det interna stödsystemet Stockholms universitet hade en förhållandevis stor andel utbildningar som fick omdömet hög eller mycket hög kvalitet i de UKÄ-utvärderingar som genomfördes av utbildningar p Kvalitet och utvärdering +46 46 222 91 68 asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se. För mer information om UKÄ:s utvärderingar av forskarutbildningar vid Lunds universitet. Martin Nykvist Koordinator vid Kvalitet och utvärdering för UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå +46 46 222 90 47 martin [dot] nykvist [at] stu [dot.

UKÄ:s granskningar, utvärderingar och uppföljningar under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet på lärosäten och i utbildningar. Självvärderingen och bedömarnas rapport är kvalitetsdrivande, visar UKÄ:s rapport till regeringen. Läs mer och ta del av UKÄ:s rappor 2017-10-03 15:04 CEST SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling Enligt utvärderingen ser kompetensnivån hos lärarna väldigt olika ut vid lärosätena. Orsaken är att antalet disputerade, med för utbildningen relevant kompetens om yrkesutbildning, är låg på nationell nivå. Det finns därför en konkurrens mellan lärosätena om de lärare som har relevant kompetens, skriver UKÄ På undersidan Resultat från genomförda utvärderingar (gå ut i menyn på vänstersidan) återfinns handlingsplaner från genomförda lokala utbildningsutvärderingar. Nationella utbildningsutvärderingar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har för perioden 2017 - 2022 lanserat en ny modell för granskning av högre utbildning UKÄ:s utvärdering av förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad visar att den genomgående har hög kvalitet. Mer än hälften av de förskollärarutbildningar som utvärderades.

Kvalitetssäkring av utbildning - Vetenskapsområdet för

UKÄ:s utvärderingar - Uppsala universite

 1. Konstfack får omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering av lärarutbildningar 19 februari 2020. Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och utvecklingsarbete, anser Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om Konstfacks ämneslärarprogram i bild med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 respektive med inriktning mot.
 2. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att lärosätena har ansvaret för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitets­arbetet är en gemensam angelägenhet för per­sonal och studenter
 3. UKÄ TEMATISK UTVÄRDERING Universitets och högskolors arbete med att främja hållbar utveckling inom utbildning • Första gången det görs en tematisk utvärdering - inga sanktioner, inga belöningar BAKGRUND. Utvärderingen av hållbar utveckling omfattar följande fyra aspektområden: 1
 4. UKÄ:s utvärderingar omfattar ämneslärarutbildningar i sju ämnen: bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. Såväl ämneslärarutbildningar för årskurs.
 5. Rapporten som är inlämnad är en beskrivning av den utveckling som har skett, och som sker, sedan vi fick UKÄ:s utvärdering av vårt system 2019, där vi fick betyg godkänt med förbehåll. Utvecklingen baseras till stor del på de förslag till ändringar vi fick från UKÄ,.
 6. Våra cykler för utvärdering löper i takt med VP-processen (årligen), visions- och strategiarbetet (vart tredje år) samt UKÄ:s kvalitetsutvärdering (vart sjätte år). Vi justerar de styrande dokumenten i enlighet med de förbättringsförslag för kvalitetshöjning som arbetas fram inom utvärderingsfaserna

uka.se - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar ..

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har genomfört en nationell utvärdering av landets samtliga ämneslärarutbildningar. Utvärderingen visar att MDH har hög kvalitet inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnet svenska, men att det finns brister inom samhällskunskap Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering omfattar programmen fritishemslärare, förskollärare, grundlärare F-3 och grundlärare 4-6. Våren 2019 meddelande UKÄ att man hade synpunkter på hur förutsättningar, utformning, genomförande och resultat för inriktningarna såg ut och sedan dess har Mittuniversitetet vidtagit ett antal åtgärder för att möta kraven UKÄ genomför en utvärdering av samtliga förskollärarar- och grundlärarutbildningar Sverige, och hittills har 67 utbildningar utvärderats. Sammantaget är det 35 utbildningar som får omdömet hög kvalitet och 32 som får ifrågasatt kvalitet

UKÄ:s utbildningsutvärderingar - Uppsala universite

Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar ons, feb 19, 2020 09:00 CET. Drygt hälften av de utvärderade ämneslärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ idag släpper granskningen av ämneslärarutbildningarna för årskurs 7-9 och gymnasieskolan Jessica Eriksson, dekan vid lärarutbildningen - vad tycker du är de viktigaste signalerna i UKÄ:s utvärdering? - Det är att vi är på rätt väg i vårt kvalitetsutvecklande arbete. Det är verkligen roligt att vårt grundlärarprogram 4-6 har fått ett sådant gott omdöme. Många kompetenta lärare och forskare arbetar i programmet och gör ett jättebra jobb Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet

Breddad rekrytering UKÄ - granskar, analyserar och

Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Karlstads universitet får både beröm och kritik I den kommande utvärderingen av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen som planeras att genomföras under hösten 2021, tar UKÄ avstamp i den tidigare utvärderingen från 2014. Utvärderingen kommer framför allt att fokusera på de områden som tidigare utvärdering identifierat som viktiga att granska

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar

mellan UHR och UKÄ, och mellan dem och andra myndigheter. Till exempel täcker UKÄ:s tematiska utvärderingar sakområden där vissa uppgifter ligger under UHR:s ansvarsområde. UKÄ har också analysuppdrag, exempelvis med syfte att kartlägga och sprida goda exempel, där gränsdragningen gentemot UHR:s främjandeuppdrag är otydlig UKÄ:s resultat i korthet. I utvärderingen ingår sammanlagt 20 universitet och högskolor; Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet Om utvärderingen. Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Utvärderingen är heltäckande och omfattar 13 bedömningsgrunder, inklusive ett urval av examensmål från högskoleförordningen

Så granskas högre utbildning - UKÄ - granskar, analyserar

Nu verkar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ha kommit igång med grovplaneringen av hur forskarutbildningarna i landet ska utvärderas. UKÄ avser att börja denna utvärdering 2015. Vi har märkt detta genom att landets läroäten har blivit ombedda att redogöra för vilka forskarutbildningar (ämnen) som respektive lärosäte bedriver samt antalet doktorander i varje ämne UKÄ-Utvärdering av ämneslärarutbildningar- musik: Person och roll: Ylva Hofvander Trulsson - ordförande; Beskrivning: 2018-2019 Head of subject (ämnesansvarig/ordf), of the evaluation group, examining the quality of Swedish Music Teacher programs, Swedish Higher Education Authority (UKÄ Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i sin utvärdering gett utbildningarna ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. 134 utbildningar runt om i landet har utvärderats och totalt har 79 utbildningar fått omdömet bristande kvalitet

Resultatsök - Sök utbildningskvalite

 1. När Universitetskanslersämbetets, UKÄ, utvärdering av forskarutbildningen i historia vid Örebro universitet blev klar idag var stora förändringar redan genomförda. UKÄ är positiva till att universitetet valt att slå samman ämnet med litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och retorik. Tillsammans bildar de humanistiska studier
 2. UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs lärarutbildningar klar Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets förskole- och grundlärarutbildningar
 3. Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets specialistsjuksköterskeutbildningar. Högskolan Västs utbildning som..
 4. UKÄ valde att göra utvärderingen som en tematisk utvärdering av utbildning. Processorienterad utvärdering • Ej resultat • Utgår från de mål lärosätena satt upp för att främja hållbar utveckling • Tillåter en variation av definitionen av hållbar utveckling.
 5. UKÄ:s utvärdering gav också blandade omdömen till utbildningarna i statistik. Utbildningen som leder till en kandidatexamen fick det allra högsta betyg som UKÄ delar ut - mycket hög kvalitet, medan masterprogrammet kritiseras gällande ett av sex utvärderade mål. För övriga mål bedöms utbildningen ha hög måluppfyllelse

Ris och ros i UKÄ:s utvärdering av landets lärarutbildn

UKÄ har utvärderat 103 utbildningar och av dessa får 59 omdömet hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Vid Örebro universitet finns ämneslärarutbildning för gymnasieskolan och programmet är uppdelat i fasta kombinationer av två ämnen, till exempel samhällskunskap och historia.. Förutom de granskade ämnena finns på Örebro universitet också historia, engelska och biologi på. 5 UKÄ RAPPORT 2019:18 ÖVNINGSSKOLOR OCH ÖVNINGSFÖRSKOLOR - FALLSTUDIE INOM LÄRAR- OCH FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGAR Sammanfattning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) delredovisade1 2017 regeringsuppdraget Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar

Två av tre utbildningar till lågstadielärare har brister

UKÄ har beslutat att utvärderingarna av forskarutbildningar i fysiologi, kirurgi och odontologi skjuts på obestämd framtid. För utvärderingen av forskarutbildningar i omvårdnad gäller den tidplan som tidigare meddelats det vill säga med start våren 2022. Läs mer om framskjutna utvärderingar. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. tematiska utvärderingar; prövningar av examenstillstånd. Det som utmärker modellen är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning. Samtliga utbildningar ska omfattas av kvalitetssäkring

SLF:s värdering av läkarutbildningen samstämmig med UKÄ:s

Universitetskanslersämbetet, UKÄ. UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen. SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering; UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav under hösten 2016 uppdrag till Högskolan Dalarna att genom-föra en självvärdering av utbildning för hållbar utveckling vid högskolan. Detta ingår i en s.k. tematisk utvärdering som UKÄ genomför inom ramen för regeringsuppdraget om kvalitetssäkring av högre utbildnin

Många hoppar av ämneslärarutbildningen första året - UKÄ

Utvärdering i UKÄ´s regi Medicinska fakulteten, Lunds

UKÄ:s beslut bygger på utvärderingar som görs av bedömargrupper bestående av sakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Grupperna baserar sina bedömningar på lärosätenas självvärderingar, studenternas examensarbeten, intervjuer med företrädare för högskolan samt studenter och dessutom statistik om genomströmningen på den utbildning som granskas UKÄ har fått i regeringsuppdrag att genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja hållbar utveckling utifrån krav i högskolelagen (1992:1434). I samband med utvärderingen kommer varje universitet och högskola under hösten att uppmanas att skriva en självvärdering om sitt arbete för att främja hållbar utveckling Utvärdering av pågående utbildning kan ske på flera olika sätt. Metoder som används kan till exempel inkludera extern bedömning, fokus på ett enskilt program över tid eller en ögonblicksbild av en fakultets hela utbildningsutbud Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade år 2014 att genomföra en pilotomgång för utvärderingar av utbildningar på forskarnivå. Syftet var dels att pröva ut en ny metod som sedan skulle användas i vidare utvärdering på samtliga utbildningsnivåer inom högskolan, dels att utföra faktiska kvalitetsgranskningar av ett mindre antal utbildningar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, ger psykoterapeutexamen vid Karolinska Institutet det samlade omdömet mycket hög kvalitet i utvärderingen av landets utbildningar. Samtidigt får magisterexamen i psykoterapi och magisterexamen i medicinsk pedagogik betyget hög kvalitet

Utvärdering - Södertörns högskol

Att UKÄ använder Swepub i sin statistikinsamling är ett bra exempel på hur Swepub kan användas för utvärdering. Det är dessutom en bra utgångspunkt för diskussion om hur sådan statistik på bästa möjliga sätt kan representera olika forskningsområden UKÄ:s utvärderingar analyseras fortlöpande. Kvalitetsfunktionen vid Planeringsenheten har utökats och planer finns på ytterligare förstärkning. En ambition är bland annat att förbättra stödet till de utbildningar som genomgår UKÄ:s granskningar. År 2020/2021 granskas Umeå universitets övergripande kvalitetssäkringsarbete av UKÄ

Ökat eget ansvar för kvalitetsutvärdering av utbildningen

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering Studentwebbe

För att kunna leverera en bra beskrivning av utbildningen inför UKÄ:s utvärdering grävde Anna Jerbrant och hennes kollegor djupt ned I-programmet. (Foto: Christer Gummeson) Så fick Industriell ekonomi högst kvalitet. Publicerad 2013-11-14.. Utvärdering av pågående utbildning. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar Lunds universitet som helhet utifrån både nationella och europeiska lagar och riktlinjer (ESG). Konstnärliga fakultetens olika program granskas en gång per nationell granskningsperiod,. Totalt ingår över 5000 examensarbeten i UKÄ:s utvärdering. Bedömningen har gjorts utifrån utbildningarnas examensmål såsom de beskrivs i högskoleförordningen. Beroende på vilken examina som granskats har det handlat om 4-6 olika mål. Om något av målen inte uppfylls har UKÄ gett utbildningen i fråga omdömet bristande kvalitet

Lill Clifford som lånat ut sina personaltidningar från UKÄ och UHÄ. Jag vill också tacka de personer med stor erfarenhet på området som ställt upp på intervjuer och seminarier som jag anordnat Specialistutbildningen för sjuksköterskor får skarp kritik i en utvärdering som presenteras av Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i dag. Och det är inte.

 • Disneyland Paris Newsletter.
 • Kegel training.
 • Är han kär i mig quiz.
 • Mazda CX 5 Kofferraumvolumen.
 • Naturreservat Kalmar län.
 • Blacklist Säsong 8 Viaplay.
 • Luigi Python example.
 • 2008 Yamaha yz250f oil capacity.
 • Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD Windows 10.
 • Largest diesel locomotive.
 • Slushmaskin.
 • Is Madeira Airport Open today.
 • Gallerian Halmstad öppettider.
 • Sudersand karta.
 • Amazon FBA Gebühren pdf.
 • I maffians mitt Netflix.
 • Data algorithms.
 • Brutto netto rechner grenzgänger deutschland österreich.
 • Apple nätverksadapter.
 • Flytbrygga som tål is.
 • Filosofiska ord.
 • Stenläggning mönster.
 • Plafond Rusta.
 • How many Himalayan brown bears are there.
 • Dryckeskylare Bastu.
 • Dr phil season 17.
 • Forrest Gump hela filmen.
 • Skyrim Nord.
 • Schufa Score 89 Kredit.
 • Schmid Möbel Pforzheim.
 • Istp memes tumblr.
 • Protopic biverkningar.
 • Månadsblomma augusti tatuering.
 • Max Crispy nuggets ICA.
 • Gute Frage Frage löschen.
 • James Blair LeBron.
 • O2 Internet.
 • Fresh Intellivent SKY bruksanvisning.
 • Thomas de Maizière heute.
 • Electrolux reservdelar tvättmaskin.
 • Sirius group management.