Home

Socialstyrelsen Öppna jämförelser

Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter och även till politiker på olika nivåer Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård: Start vecka 4: Enkät inom ekonomiskt bistånd; missbruks- och beroendevård; social barn- och ungdomsvård; socialtjänstens krisberedskap; stöd till personer med funktionsnedsättning - LS Öppna jämförelser 2019 av vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen ansvarar för och publicerar 2019 års Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. I år presenteras resultaten i form av ett indikatorset som redovisas på kommun-, läns- och riksnivå. Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2019, Socialstyrelsen avser. Öppna jämförelser är en del av Socialstyrelsens nationella kun-skapsstyrning. SKL. har ett särskilt ansvar för att stödja kommuner, landsting och regioner och verka för att öppna jämförelser används för analys och för-bättringsarbete såväl på en övergripande ledningsnivå som i den brukar-nära verksamheten

Öppna jämförelser 2016 Säker vård, hos Socialstyrelsen, ger en nulägesbild utifrån ett urval av indikatorer inom området säker vård. När det gäller säker vård omfattar rapporten indikatorer som ska återspegla förekomsten av vårdskador visa i vilken utsträckning vården vidtar åtgärder för att förebygga vårdskado Öppna jämförelser - Socialstyrelsen Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna kan användas för att följa upp och utveckla verksamheterna Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella s

Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för. Publiceringskalender 2021 Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samverkanspart, se publiceringskalendern nedan Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården - Handlingsplan 2015-2018 Publicerad 22 december 2015 Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas återkommande och som speglar verksamheter med avseende på kvalitet, resultat och effektivitet Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen. För andra året i rad presenteras den kommunala hälso- och sjukvården som en egen öppen jämförelse. Socialstyrelsen presenterar resultat för 20 indikatorer, varav 14 är nya, samt 15 bakgrundsmått. Resultaten är delvis jämförbara över tid Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat

Öppna jämförelser av socialtjänst - Socialstyrelse

Kalendarium för öppna jämförelser - Socialstyrelse

Förutom Öppna jämförelser folkhälsa görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser: Skola: grundskola, gymnasieskola; Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och. rekommenderas Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd - Användarguide 2015 som kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida, se länk i slutet av rapporten. Dock redovisas metodbeskrivningar för varje indikator i denna rapport. Notera också att öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd som hämtas från registre Personer som bor i Södertälje kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och behandling vid problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Statistik om typ av insatser rapporteras in till Socialstyrelsen som sammanställer uppgifterna i öppna jämförelser för socialtjänsten som släpptes nyligen

Öppna jämförelser 2019 av vård och omsorg om äldre SK

 1. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra berörda aktörer fortsätta utvecklingsarbetet av öppna jämför-elser inom folkhälsoområdet med målet att publicera öppna jämförelser inom området under 2014
 2. st en person med biståndsbeslutad sysselsättningsinsats som istället har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden det senaste året
 3. Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Syftet med Socialstyrelsens öppna jämförelser är exempelvis att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Följande öppna jämförelser rör välfärdsförvaltningens verksamheter

Öppna jämförelser är tänkt att ge insyn och bidrag till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Famna ingår i styrgruppen för det nationella projektet Öppna jämförelser av vårdens och omsorgens resultat tillsammans med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL och Vårdföretagarna Socialstyrelsen kan därför inte göra en bedömning av konsekvenserna av rekommendationen om utomhusvistelse. Referenser. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2017; Öppna jämförelser 2016. Vård och omsorg om äldre : jämförelser mellan kommuner och län. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2017; Öppna jämförelser 2015 Öppna jämförelser ger dig jämförbar information, insyn i verksamheter och möjlighet att jämföra utförare. Även kommunen får ett underlag att analysera verksamheten med målet att förbättra kvaliteten. Öppna jämförelser Socialtjänst genomförs för följande områden och redovisas per kommun: Barn- och ungdomsvård; Ekonomiskt.

Socialstyrelsen publicerar också: • Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen. • Dokument med övergripande resultat på nationell nivå, metodbilaga samt en in-dikatorförteckning. Du hittar all ovanstående information på Socialstyrelsens webbplats, via Öppna jämförelser År 2009 beslutades om en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna Öppna jämförelser utvecklar äldreomsorgen Socialstyrelsens arbete med att jämföra äldres vård och omsorg och informationen i Äldreguiden innebär att fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen ökar, replikerar Mona Heurgren Socialstyrelsen - Öppna jämförelser 2014-02-17 Under en period producerade Houdini tre inspirationsfilmer om öppna jämförelser som ger information om socialtjänstens och hemsjukvårdens resultat, kvalitet och kostnader

Övergripande Öppna jämförelser från Socialstyrelsen 2017 - En god vård? Sammanfattning Rapporten visar på en i många avseende betydlig förbättring över tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Kalmar län. Länet placerar sig i en helhetsbedömning bland de främsta i riket Socialstyrelsens öppna jämförelser välkomnas. 2011-06-08 av Eva Mörk 3 kommentarer. I vissa situationer är vi mer utsatta än i andra. Detta gäller till exempel när vi är barn, när vi är sjuka eller när vi har hamnat i ekonomiska svårigheter Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data utifrån olika aspekter av missbruks- och beroendevården vad gäller kvalitet, resultat och effektivitet samt att årligen redovisa dessa som öppna jämförelser. Öppna jämförelser baseras p Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård (2016-2019), Socialstyrelsen. Några resultat 2019. Andelen kommuner som använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld har successivt ökat sedan indikatorn infördes,.

Driftstörning Tillfällig driftstörning. Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt vi kan Öppna jämförelser 2017 2017-06-22 Öppna jämförelser - indikatorer som redovisas återkommande och som speglar verksamheter med avseende på kvalitet, resultat och effektivitet. Öppna jämförelser - nationella kunskapsstyrningen och en del av Socialstyrelsens ordinarie verksamhet Rapporter från Socialstyrelsen och Öppna jämförelser, publicerade under 2017. Vissa rapporter och underlag presenteras också i särskilda sammanställningar och bildserier där vi presenterar resultaten ur ett Västra Götalandsperspektiv. I dessa sammanställningar jämförs alltid resultat för Västra Götaland mot riksgenomsnitten

Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad Öppna jämförelser- indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå. Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert Regeringen beslutar att regeringsbeslutet den 25 juni 2009 avseende uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten med mera (dnr S2009/5079/FST) ska ändras på så sätt att Socialstyrelsen senast den 31 maj årligen ska lämna en kortfattad redogörelse om hur arbetet fortlöper

Cancerfondsrapporten 2013 by Johan Wåhlin - Issuu

I rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2012 har Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för. SOCIALSTYRELSEN 2020-06-24 Art.nr: 2020-6-6778 2(4) Öppna jämförelser socialtjänst , publiceringsår 2020 regi har ökat från 32 till 43 procent sedan 2019, både för ordinärt och särskilt bo Socialstyrelsens samrådsgrupp inom uppdraget öppna jämförelser. Lyssna. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting fått regeringens uppdrag att utveckla kvalitetsjämförelser inom socialtjänstens olika områden samt inom primärvårdens hemsjukvård

Lägesrapportering och uppföljning - Patientsäkerhe

Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården - handlingsplan för 2014-2015 . 3. Sammanfattningsvis • öppna jämförelser har bidragit till ett tydligare fokus på kvalitet och resultat i hälso- och sjukvården • på många områden sker förbättringar, och skillnader mellan landstingen och vårdenheter minskar - p Socialstyrelsen redovisar för femte gången öppna jämförelser. Av stöd till personer med funktionsnedsättning. På 21 av 26 indikatorer har privata utförare bättre resultat Öppna jämförelser 2020. Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå. Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården. Jämförelserna ska spegla olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet. Det övergripande målet med öppna jämförelser är att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän oc

publicera öppna jämförelser avseende hälso- och sjukvård, inklusive jämlik vård och läkemedel. Socialstyrelsen ska vid are i rapporten lämna förslag på med vilken frekvens öppna jämförelser folkhälsa bör genom-föras

Öppna jämförelser har genomförts inom hälso- och sjukvården sedan 2006 och Socialstyrelsen har i uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser inom Socialtjänstområdet (S2009/5079/ST). SKL, FHI och Socialstyrelsen presenterade dessutom för första gången öppna jämförelser för folkhälsa i oktober 2009 Resultaten från Öppna jämförelser, Öppen jämförelse Folkhälsa 2014: tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser inom vart och ett av de områden som detta uppdrag avser ska publiceras var för sig. Öppna jämförelser inom läkemedels-området ska publiceras senast den 15 juni 2013. I övrigt sker publicering när Socialstyrelsen i samråd med andra berörda aktörer finner det lämp-ligt

Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2016. Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen - en analys utifrån kommunernas resultat 2009. Stöd i strategisk utveckling, socialtjänst. Handbok för arbetet med Öppna jämförelser socialtjänst. Samverkan med Socialstyrelsen. Tidigare rapporte Öppna Jämförelser - Sociala barn och ungdomsvården 2015 - Henrik Ahlgren 2 1 Inledning SKL1 och Socialstyrelsen genomför varje år Öppna jämförelser gällande Sociala barn och ungdomsvården med fokus på att få överblick gällande socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov

Levnadsförhållanden - Public_www

Öppna jämförelser - Socialstyrelsen - Söderköpings kommu

Öppna jämförelser och utvärdering 2009- Hjärtsjukvård Idag presenterade Socialstyrelsen en fördjupad granskning av hjärtsjukvården i Sverige. Det är en fördjupning av de övergripande jämförelser av sjukvården i regioner och landsting som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen under namnet Öppna Jämförelser Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd 2013 - Henrik Ahlgren 2 1 Inledning För fjärde gången genomför SKL1 och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Ekonomiskt bistånd. Jämförelserna görs också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Denna länsrapport är den fjärde i sitt slag Fakta om Öppna jämförelser 2016 års rapport är den sjunde rapporten om vård och omsorg av äldre som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar tillsammans med Socialstyrelsen

Öppna jämförelser publiceringskalender SK

i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbete. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB Inom socialtjänstområdet är det Socialstyrelsen som har uppdraget att ta fram Öppna jämförelser, vilket görs i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.1 Öppna jämförelser bygger på indikatorer som syftar till att visa på kvalitet i offentligt finansierade verksamheter 2. Sedan starten med 2011 års Öppna jämförelser har Socialstyrelsen utvecklat nya indikatorer och justerat befintliga; se vidare Socialstyrelsen, 2014a, s. 10-11. 3. Jämför Socialstyrelsen, 2014a, s. 9, och se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå

Video: Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården

Öppna jämförelser: kommunal hälso- och sjukvård - SK

Kolad

Socialstyrelsen och SKL har i uppdrag att ta fram Öppna jämförelser för socialtjänstens olika verksamheter. Öppna jämförelser ska kunna användas som ett av fl era underlag för dialog för att förbättra social-tjänstens kvalitet, underlätta politiska beslut samt för uppföljning och utvärdering Öppna jämförelser är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL som redovisar indikator-baserade jämförelser kommuner emellan. Öppna jämförelser görs inom flera områden varav Vård och omsorg om äldre är det mest omfattande området inom socialtjänsten. Fokus i årets rapport är sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka.

PxWeb - välj tabel

 1. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting publicerar var för sig olika rapporter om hälso- och sjukvården, inklusive jämförelser av aspekter på kvalitet och effektivitet. Samarbetet kring öppna jämförelser i hälso- och sjukvården har som sin kärna en årlig, gemensam rapport med övergripande jämförelser av hälso
 2. Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen samverkar från och med hösten 2009 om att genomföra öppna jämförelser inom socialtjänsten. Syftet är att vara pådrivande i kvalitetsarbetet. Det är ett regeringsuppdrag med ursprung i Nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom hälso
 3. Avdelningen för statistik och jämförelser Registerenheten inrapportering@socialstyrelsen.se SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Öppna, redigera och spara filer som ska laddas upp i Socialstyrelsens portal Filip med hjälp av Exce
 4. och Socialstyrelsen Öppna jämförelser gällande Barn- och ung-domsvården, Stöd till brottsoffer, våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, Ekonomiskt bistånd, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Hemlöshet och utestäng-ning från arbetsmarknaden, Missbruks- och beroendevården, samt Vård och omsorg om äldre
 5. Idag publicerar SKR en rapport för Öppna jämförelser Grundskola. Socialstyrelsen. Därför får 2017 års värde bortfallskod i Kolada. 2019-02-21. Reviderade uppgifter om nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. SCB har skickat reviderade antalsuppgifter på nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
 6. Öppna jämförelser-Resultat visar förlossningsfrekvens per klinik för kvinnor som gjort 1-3 färska IVF behandlingar och som inte tidigare har IVF-barn. Även förlossningsfrekvens för återförande av frysta, tinade embryon visas som öppen jämförelse

ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kom-muner och Landsting jämförelser av vården oc 2016 års Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, har visat att omsorgsförvaltningen har en bit kvar till att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner Tjänsten innebär främst att strategiskt och operativt kommunicera Socialstyrelsens uppdrag inom öppna jämförelser. Vi söker dig som vill • ansvara för att både utveckla och förvalta kommunikationen av Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården • stödja projektledare i kommunikationsfrågo Öppna jämförelser hemlöshet görs sedan 2012 och publiceras vartannat år. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR

Öppna jämförelser — Folkhälsomyndighete

SOCIALSTYRELSEN 2019-10-02 Art.nr: 2019-9-6341 2(4) Öppna jämförelser socialtjänst , publiceringsår 2019 mål. Det går att se vissa skillnader mellan de olika länen i landet och till exempel finns en spridning på andel personer med aktuella genomförandeplaner på mellan 81 och 98 procent mellan länen Öppna jämförelser. Rapporter från Socialstyrelsen och Öppna jämförelser. Benchmarking. Regionala Benchmarkingrapporter. Öppna jämförelser är ett avstamp för bättre medicinsk kvalitet samt säkrare och mer tillgänglig sjukvård, anser SKL och Socialstyrelsen. Rapporten redovisar 101 kvalitetsmått (indikatorer - varav 31 är nya) inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader ! 3! Öppna0jämförelser0 Öppna!jämförelser!är!indikatorbaserade!verktyg!som!Socialstyrelsen!tagit!fram!för!att! möjliggöra!jämförelser!mellan!olika. Öppna jämförelser av folkhälsan mån, okt 12, 2009 10:00 CET. Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut presenterar för första gången Öppna jämförelser av folkhälsan

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019. Antal enheter i kommunen 10 Observera att ett samlat resultat för kommuner som bygger på få antal enheter blir känsligt för förändringar. För att se vilka enheter i kommunen som deltar i undersökningen Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019 11 Regiform för enheterna belägna i kommunen Andel enheter i offentlig regi. Procent Andel privat regi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 76% 24 Öppna jämförelser är en årlig rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som jämför hälso- och sjukvården i Sverige. Öppna jämförelser mäter medicinska.

område. Därför ska utfallen i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ses som en beskrivning av situationen, snarare än en direkt följd av verksamheten i kommunen. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistisk Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet tor, aug 25, 2011 10:38 CET. För första gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet på en presskonferens onsdagen den 31 augusti Enhetschef till Öppna jämförelser 2 Vi söker dig som vill leda enheten för öppna jämförelser 2 som är en nybildad enhet på avdelningen för statistik och jämförelser. Du kommer att vara ansvarig för redovisning och samordning av öppna jämförelser, dvs., att öppet redovisa indikatorbaserade jämförelser av processer, kvalitet och effektivitet Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som ska visa på kvalitet, resultat och kostnader i offentligt finansierade verksamheter. Genom att ta fram jämförbar information kan kommuner och landsting lära av varandra för att förbättra sin verksamhet. Jämförelsern

Fakta om Öppna jämförelser 2011 Öppna jämförelser är en årlig rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som jämför hälso- och sjukvården i Sverige Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar för andra gången en öppen jämförelse inom folkhälsa. Den tidigare jämförelsen publicerades år 2009

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB. Kommunernas resultat inom olika områden vägs samman, och det sammanvägda värdet presenteras i en rankning av alla kommuner från 1 till 290. Lunds kommun har sedan starten placerat sig bra i Öppna jämförelser Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 2011 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre i alla landets 290 kommuner. Hela rapporten finns att hämta på.

Socialstyrelsen får nytt uppdrag att ta fram och redovisa öppna jämförelser av läkemedel. Sedan juni 2012 har Socialstyrelsen arbetat med att utveckla öppna jämförelser på läkemedelsområdet För femte året i rad presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Sjöbo kommun är högst.. Nu har resultatet från Socialstyrelsens Öppna jämförelser kommit för 201

Ett år med covid – hur har det påverkat utbudet av stödHjälpmedel - Borås StadTandvården inte jämlik | TandläkartidningenUlla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett

Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa / projektgrupp, Marianne Aggestam, Petra Sundlöf, Martin Lindblom från Socialstyrelsen, Elisabeth Skoog Garås från SKL, Marlene Makzenius från Folkhälsomyndigheten. Aggestam, Marianne (författare) Sveriges kommuner och landsting (utgivare) Alternativt namn: Swedish Association of Local Authorities and Region jämförelser SKLs Handbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten Handboken ger stöd till kommunerna i hur de kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete. Läs mer i handboken. Socialstyrelsens jämförelseverktyg Verktyget möjliggör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser - vård och omsor Socialstyrelsen Ekerö - psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, myndigheter, patientsäkerhet, ansvar och ärenden, nationell myndighet. Öppna Jämförelser 2015 Postat den 12 april, 2016 av gislavedviktigastejobb Den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att äldreomsorgen arbetar allt mer systematiskt och kunskapsbaserat Socialstyrelsens öppna jämförelser av kvaliteten inom missbruks- och beroendevården ger Gotland goda omdömen. Högsta betyg i fem av de åtta områden som bedömts och betyg kring medelvärdet i övriga tre. Det är första gången som Socialstyrelsen presenterar öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården på det här sättet. 85 procent av landets kommuner och landsting har. Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser över hälso- och sjukvården i Sverige har publicerats sedan 2006. Syftet med de Öppna jämförelserna är att göra sjukvården öppen för insyn, att ge landstingen ett incitament till förbättringar och till analyser av den egna verksamheten

 • Weiterbildung Strategischer Einkauf (IHK).
 • Pumpa säsong.
 • Midlife Crisis Männer.
 • Se vad andra gör på nätverket.
 • Nappstraumen.
 • Avocado plural.
 • Timpris grävmaskin 2020.
 • Hyra cykel Mem.
 • Tiny Mouse app.
 • Lautgebärden Zebra.
 • Billy elliot trailer.
 • Mosbach Sport.
 • 11 Freunde aktuelles Heft.
 • RapidWeaver.
 • Tempelbackastigen.
 • Chanel pumps.
 • Lollapalooza Paris 2020.
 • Varför går mina tänder sönder.
 • Läsa kinesiska på gymnasiet.
 • Kära hjärtanes.
 • Penguins of Madagascar Rotten Tomatoes.
 • Flagge Österreich.
 • Santa Monica Pier restaurants open late.
 • EWG Hagen.
 • Syndrome Gilles de la Tourette à 3 ans.
 • Jik kansli.
 • Entwicklung Kreuzworträtsel.
 • EPA förkortning.
 • Vinterkonservering båt pris.
 • Brutto netto rechner grenzgänger deutschland österreich.
 • Biltema fatbar.
 • Skriva siffror mall.
 • Vanishing powder oribos.
 • Lahore språk.
 • Avanza ladda ner data.
 • Femöring blomma skötsel.
 • Gartengestaltung Ausbildung.
 • Arabia porslin Blå.
 • Vårdgivarguiden listning.
 • Blanda ihop kaka.
 • Wohnung mieten ländlich nrw.