Home

Förvaring av brandfarliga vätskor garage

• Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek • Gärna förvaring i ett ventilerat plåtskåp Förråd på våningsplan Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser Hobbylokal, EI 30-avskild • Acetylenbehållare, högst 5 liter. • Brandfarlig vätska, högst 25 liter lagar och regelverk som rör förvaring av brännbart material och brandfarlig vara (gas och vätska) i gemensamhetsgarage. Läs gärna mer i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) information om förvaring av brandfarlig vara i hem- och fritidsmiljö. Se www.msb.se. Vad menas med gemensamhetsgarage? Med garage avser vi. Brandfarlig vätska i behållare, högst 25 liter. Förvaring i skåp som skyddar behållarna från väder och vind rekommenderas. Garage i bottenplan: Ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska tillåten. I fordon får tank och reservdunk förvaras. Fristående gemensamhetsgarage: Ingen brandfarlig gas tillåten Detta får förvaras i garage - men på ett säkert sätt. Vad är lämpligt och olämpligt att förvara i ett garage? När det kommer till olika vätskor och gaser som kan vara både giftiga och brandfarliga finns det ett regelverk att följa som gör att du enkelt kan lämna in de substanser som inte är lämpliga att ha i för stor mängd av Detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarlig vätska och brandfarlig gas. För hanteringen gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 2000:2, om hantering av brandfarliga vätskor och Sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 1998:7, om brandfarlig gas i lös behållare

Ingen brandfarlig gas (se tidigare stycke) får förvaras i garaget. GARAGE (fristående byggnad) I fordonet, förvara brandfarlig vätska oåtkomligt för obehö-riga, max 5 liter. Ingen förva-ring av gas. KÄLLARFÖRRÅD Ingen förvaring av brandfarlig vätska/gas GARAGE I fordonet, ingen övrig förvaring av brandfarlig vätska/gas. Brandfarlig vätska, aerosoler (sprayburkar) och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand-och explosionsrisk. Förvaringen ska vara sådan att obehöriga inte kan komma åt den brandfarliga vätskan. Naturligtvis ska brandfarliga vätskor förvaras så att barn inte kommer åt dem förvaring av brandfarlig vätska Garage för flera hushåll Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig vätska, oåtkomligt för obehöriga. 9 Säker förvaring Brandfarliga vätskor ska helst förvaras samlat på ett ställe. Lock och kapsyler ska vara tätt påsatta Brandfarlig vätska ska fyllas och förvaras i därtill avsedda och godkända behållare. För förvaring av större kvantiteter än vad som anges i denna rekommendation (Flik 11) ska SÄIFS 2000:2 följas. Cistern ska placeras och uppfylla vad som anges i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor SÄIFS 2000:2 Brandfarlig vätska i behållare, högst 25 liter. Förvaring i skåp som skyddar behållarna från väder och vind rekommenderas. Garage i bottenplan: Ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska tillåten. I fordon får tank och reservdunk förvaras. Fristående gemensamhetsgarage: Ingen brandfarlig gas tillåten. Brandfarlig vätska i.

Förvaring av brandfarliga varo

Samla alla brandfarliga vätskor i ett skåp med god ventilation, gärna tillsammans i ett tätt tråg av brandsäkert material, och se till att kapsyler och lock är ordentligt fastsatta. Brandfarlig vätska, sprayburkar och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer Räddningsverket 4 (68) 11.5 Containerstationer 35 11.6 Förbud mot öppen eld och pyrotekniska varor 35 11.7 Gasolskåp 35 11.8 Förvaring utomhus av brandfarliga vätskor i lösa behållare 35 11.9 Kabelkanaler och kabelgenomföringar 36 11.10 Marina bensinstationer 3 Vid försäljning av brandfarliga vätskor, exempelvis i måleri- och dagligvarubutiker, byggvaruhus, bensinmackar och servicestationer krävs säker men lättåtkomlig förvaring som både skyddar produkterna och ger kunderna en god översikt över vilka kemikalier som finns att köpa - då är ett brandavskiljande skåp med glasdörr det givna valet

Köp Slangvinda 18bar 19mm 30m Luft/vatten hos Blys VIP

Typ av brandfarlig vara; Vindsförråd: Ingen förvaring: Fristående eller avsiklt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Bostadsdel: Sprayburkar, gasflaskor av högsta P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. Garage Det finns lite fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror på att här finns många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser. Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta

Brandfarliga vätskor - Myndigheten för samhällsskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB Vindsförråd: Ingen förvaring. Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. Garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning Brandfarlig vätska max 25 liter; I garage får endast fordon med tank och reservdunk förvaras. Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske i vinds- eller källarförråd. Självantändning Linolja i trassel kan självantända Om garaget är fristående och tjänar flera hushåll får man förvara brandfarlig vätska där under förutsättning att den är oåtkomlig för obehöriga Fastighetsägaren kan iordningställa ett särskilt förråd, avskiljt i lägst EI30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor, där hyresgäster kan förvara brandfarliga vätskor

Förvaring av brandfarlig vätska I flerbostadshus! Du får endast förvara för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil och reservdunk inte inräknad), mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas krävs tillstånd Snygg och praktisk garageinredning på ett kick. Och det för under 12.500 kr! Den rödsvarta inredningen från Verktygsboden består av ett fullstort verktygsskåp av golvmodell, tre överskåp. Brandavskiljande skåp används för förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i butik och verkstad eller andra aktuella lokaler. Skåpen finns i flera olika storlekar och utföranden, med en eller två dörrar och i olika höjd Garage får exempelvis aldrig användas till verkstad (mer än till däckbyte på den egna bilen). Tjuvkoppling av el från garage till sin lägenhet eller mellan garagen är förbjudet. Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget - undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brand Farliga vätskor och din gasol där. Garage i huset Endast fordon med tank och reservdunk. Fristående garage Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig vätska oåtkomligt för obehöriga. Källarförråd Ingen förvaring

avsett för förvaring av brandfarliga varor, där får du ha dina brand farliga vätskor och gasol Garage i huset Endast fordon med tank och reservdunk. Fristående garage Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig vätska oåtkomligt för obehöriga. Källarförråd Ingen förvaring Den brandfarliga vara kan behöva förvaras i ett eget utrymme eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp. Skåp klass I - Har den högsta skyddsfunktionen och är godkända för förvaring av såväl aerosoler som brandfarliga vätskor, men inte i samma skåp UPPSALA UNIVERSITET RUTIN FÖR HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR 2019-09-30 UFV 2019/1840 4 . Flampunkt . Flampunkt är den lägsta temperatur hos en vätska då den avger ånga i en sådan mängd att en antändbar blandning med luft bildas. Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser beroende på sin flampunkt enligt tabell 1. Tabell 1

Förvaring och brandfarlig vara - Räddningstjänsten Mälardale

Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liter storlek. På balkong får behållarstorleken högst uppgå till 25 liter. Inglasade balkonger räknas som inomhus, (behållare av högst 10 liter storlek). Hobbylokal Max 25 liter brandfarlig vätska, under förutsättning att lokalen är avskild i lägst brandteknisk klass EI30. Garage. UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER FÖR HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR 2010-09-28 Dnr UFV 2010/1666 9 Figur 2. Skylten Brandfarliga ämnen ska användas vid förvaring av brandfarlig vätska. Figur 3. Förvaring av brandreaktiva varor skyltas i enlighet med dess farlighet, ex Oxiderande ämnen eller Explosiva ämnen Förvaring i förråd och garage. I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 301 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat. Förvaring i flerbostadshu Förvaring av brandfarliga varor i hemmet Hårspray, tändvätska, T-röd och nagellacksborttagning. De flesta av oss har ett flertal brandfarliga produkter i våra hem utan att tänka på det. Här kan du läsa om reglerna för förvaring av brandfarliga varor i hemmet. Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva. Räddningstjänsten Öland Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Sidan 2 av 7 Postadress Box 111, 386 22, Färjestaden Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 Webb www.raddningstjanstenoland.se 1. Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem

för förvaring av brandfarliga gaser och vätskor. MSB INFO, 2013 BRANDFARLIGA VAROR - Gasol i skolor Skriften utgör ett informationsunderlag för hantering av gasol inom skolverksamhet. MSB INFO, 2013 BRANDFARLIGA VAROR - Föreståndar Ingen förvaring av brandfarliga vätskor är tillåten i vindsförråd eller källarförråd. I garage i bottenplan får du endast förvara brandfarliga vätskor i fordonets tank och reservdunk. På balkongen får vätska förvaras i behållare om högst 25 liter och i hobbylokalen får högst 25 liter förvaras På balkongen får du förvara brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, helst i ett skåp. Inglasad balkong räknas som boendeyta, det vill säga som inomhus. I garage i flerbostadshus får du inte förvara någon brandfarlig vara i lös behållare. Du får ha brandfarlig vätska i fordonets tank och en reservdunk i fordonet

Brandfarliga varor - Nerikes Brandkå

ingen brandfarlig vätska finnas åtkomlig, eventuell reservdunk (max 5 liter) skall förvaras inlåst i bilen alternativt i låst plåtskåp. I enskilda garage gäller räddningstjänstens generella, vid varje tidpunkt gällande regler avseende förvaring av brandfarlig vätska Miljöfarliga och brandfarliga ämnen som lim, lack och aerosoler används ofta direkt vid arbetsplatsen. Att förvara dessa ämnen öppet på bänken eller i enklare skåp innebär stora risker. Med ett brandskåp för kemikalier från DENIOS uppfylls MSB:s senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd. Ett informationsblad om brandfarliga varor i hemmen finns att ladda ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Tillbaka . Vad gäller för förvaring av brandfarliga varor i garage (flerfamiljshus) för förvaring av brandfarliga vätskor. Anm. ADR-godkända transportbehållare med undantag för kombinationsemballage med en högsta volym på 3 000 liter anses vara en lös behållare. I vissa fall erfordras dock motsvarande utrustning som för en cistern

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet - Storstockholms

Vindsförråd Ingen förvaring. I särskilt förråd Har fastighetsägaren ställt i ordning ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brand Farliga vätskor och din gasol där. Garage i huset Endast fordon med tank och reservdunk. Fristående garage Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig. Förvaring av brandfarliga vätskor i hemmet Man får bara förvara brandfarlig vätska för hushållets behov. I garaget skall kärlen vara skyddade mot påkörning och i källaren får förvaringen ske i ventilerat utrymme, exempelvis hobbyrum Vad sålunda stadgas skall gälla jämväl annan behållare för förvaring av brandfarlig vätska till större mängd än två liter eller av brandfarlig gas. Förordning (1981:495). 19 § Lokaler och utrymmen för förvaring av brandfarlig vara skola vara så utförda och inredda, att betryggande säkerhet föreligger för att vid förvaringen skada icke vållas genom brand eller annorledes 5. Kontrollera gränserna för mängden brandfarlig vara. Om hanteringen av brandfarliga vätskor överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken verksamheten ska bedrivas

Video: Tips på förvaring i garage - Villalivet

Regler om förvaring av brandfarliga eller explosiva varor finns i: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, SÄIFS 2000:2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3 Brandfarlig vätska i behållare, max storlek 25 liter. Inglasad balkong räknas som del av lägenheten. Vind: Ingen förvaring av brandfarliga varor eller brandfarlig gas. Källar- förråd: Ingen förvaring av brandfarliga varor eller brandfarlig gas. Gemensam- hetsgarage (fristående) En reservdunk bensin i godkänd reservdunk

Bränder i brandfarlig vara kan få mycket snabba förlopp och redan efter några minuter kan branden vara så stor att den inte går att släcka med en vanlig handbrandsläckare. För att skydda dig själv och besökare är det därför viktigt förvaringen sker på rätt sätt. I regel klarar inte heller ett sprinklersystem av att släcka en brand i brandfarlig vara p.g.a. det snabba förloppet Förvaring i förråd och garage I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat. 1 Lokaler, utrymmen och byggnader avskiljs brandtekniskt genom att byggnadsdelarn

Brandfarlig vätska i lös behållare får förvaras i garaget endast om det är oåtkomligt för obehöriga. Ingen brandfarlig gas får förvaras i garaget. Har fastighetsägaren iordningställt ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får Du ha dina brandfarliga varor och Din gasol där därför användas för förvaring av större mängder brandfarliga varor. Skåp tillverkade och provade enligt standarden SS-EN 14470 är lämpliga att använda på laboratorier. Standarden finns i två delar där del 1 avser skåp för förvaring av brandfarliga vätskor och del 2 skåp för förvaring av brandfarlig gas

Regler om brandfarliga varor - Arbetsmiljöverket - av

 1. Brandfarlig vätska, s prayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Bostadsdel Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. Garage Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning. Källar
 2. Tabell 2.1. Tillståndspliktig mängd brandfarlig gas och vätska. Typ av brandfarlig vara Volym [liter] Brandfarliga gaser Inomhus: 2 Utomhus*: 60 Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler 100 Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C 100 Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C** 10 00
 3. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Balkonger. Var uppmärksam på att förvaring av gasolflaskor får vara högst P11 i storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare får vara högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i skåp för att skyddas mot väder och vind
 4. Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. Garage Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning. Källare I ventilerat utrymme, t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska
 5. Kontrollera gränserna för mängden brandfarlig vara. Om hanteringen av brandfarliga vätskor överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för.
 6. förvaring av brandfarlig. vätska. Garage för flera hushåll. Fordon med tank och. reservdunk, brandfarlig. vätska, oåtkomligt för. obehöriga * Fastighetsägaren kan iordningställa ett särskilt förråd, avskilt i lägst EI 30, endast avsett för. förvaring av brandfarliga varor där hyresgäster kan förvara sina brandfarliga vätskor

Du ansöker om tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga varor hos oss på Uppsala brandförsvar via en blankett. Ansök om tillstånd. Så förvarar du brandfarlig vätska/handsprit. Förvara så lite brandfarlig vätska som möjligt på arbetsplatsen. Beställ hellre ofta än att lagra i de lokala förråden • Klassindelning av brandfarliga varor, gaser och vätskor - Ex krävs minst en föreståndare brandfarlig vara vid förvaring av 250L brandfarlig gas eller vätska. Det motsvarar ca 1,75KG gasol. Släckutrustning på arbetsplatsen? • Garage . Brandfilt

Brandfarliga varor i hemmet - Storstockholms brandförsva

Brandfarlig vara. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena Källarförråd: Ingen förvaring. Hobbylokal (Gula garaget): I hobbylokalen får färg och 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Där är också enda platsen vi förvarar bensin för våra maskiner. Bilgaraget: Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare får ej förvaras i garaget

Klassindelning av brandfarliga varor, gaser och vätskor. Hantering av brandfarlig vara. Olika . typer av utrustning för att - Ex krävs minst en föreståndare brandfarlig vara vid förvaring av 250L brandfarlig gas eller vätska. Det motsvarar ca 1,75KG Garage. Brandfilt. Lämplig att använda vid småbränder och för att släcka. Förvaring av brännbara vätskor och brandfarliga gaser i garage för motorfordon. Spridning av en brännbar vätska i butikslokalen utanför den plats som har reserverats för förvaring av den brännbara vätskan ska förhindras. När de maximimängder som nämns i 1 mom. beräknas,.

FÖRVARING AV BRÄNNBARA VÄTSKOR I AFFÄRSLOKALER 3 Denna guide innehåller rekommendationer för hur brännbara vätskor, aerosoler och brandfarliga gaser förva-ras och upplagras tryggt i en butiksbyggnad. Avsikten med guiden är att styra och samordna förfaranden och lägga fram metoder med vilka brännbara vätskor och andr Förvaring. Det är viktigt att de som hanterar kemikalier skaffar sig tillräckligt med kunskaper om potentiella risker. Det är svårt att ge en heltäckande information om förvaring av kemiska produkter p.g.a. det stora antalet kemikalier, med vitt skilda egenskaper. Samförvaring. Skydda för åtkomst av obehöriga. Brandfarliga varo rymmer mer än 1 m3 vätska, samt tillhörande rörledningar och slangledning-ar. Föreskrifterna gäller också markförlagda rörledningar och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor enligt ovan samt spilloljor

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt under eller lika med 100 °C. Följande gäller för förvaring av lösa gasolbehållare i bostäder. i källare och liknande förrådsutrymmen eller garage i flerbostadshus får inga lösa behållare förvaras,. I detta ämne samlas frågor och svar om förvaring av bensin och annan brandfarlig vätska i flerfamiljshus och garage. Nyckelord: bensin brandfarlig vara garage Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer . 2 17.1 Förvaring av spillolja garage) eller objekt med låg brandbelastning 9 3 3 3 Förrådsbyggnad med stor brandbelastning5 12 3 3 6 Cistern ovan mark för brandfarlig vätska6 3 3 -

Därför finns det också lagar och regler kring hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr där detta beskrivs mer ingående: Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Brandfarliga vätskor Vindsförråd Ingen förvaring. I särskilt förråd Har fastighetsägaren ställt i ordning ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brand- farliga vätskor och din gasol där. Garage i huset Endast fordon med tank och reservdunk. Fristående garage Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig. Förvaring av brännbara vätskor och brandfarliga gaser i garage för motorfordon. I ett garage för motorfordon får brännbar vätska och brandfarlig gas förvaras i en fast bränsletank, som hör till ett fordon, en arbetsmaskin eller annan jämförbar anordning och som är ansluten till motorn, i så stor mängd som tankens kapacitet medger

 • Just употребление.
 • Universum Boxen Tickets.
 • Bankkaufmann Fähigkeiten.
 • Schneider Electric Finland.
 • Armerad pvc slang.
 • Turism andel av BNP Spanien.
 • 0 10 kU/L.
 • Dalabygden Logga In.
 • Bellagio, italy hotels.
 • NAS Time Machine.
 • Paneer kcal.
 • Intertek alla bolag.
 • Joop Homme recension.
 • RIX MorronZoo Lotta.
 • Park Hill Gant vikt.
 • Stressad katt i bil.
 • Hemsedal Norge.
 • Banansmörgås.
 • Bryggargränd Gnesta.
 • Skötbord med lådor.
 • Wanted season 4.
 • Uppsala kommun förskola corona.
 • Förvaring av brandfarliga vätskor garage.
 • Tolino vision 4 HD Handbuch Download.
 • RIP in peace.
 • Plantagen mossa.
 • Cross 250cc.
 • Wochenende Rheinland Pfalz.
 • Google APK old version.
 • Saldo Oyster card.
 • Metal hose.
 • Mopar köp och sälj.
 • Click it up pris.
 • Samsung diskmaskin Vit.
 • Ringled Stockholm.
 • Rusta kundeavis uke 32.
 • Seniorenreisen Anbieter.
 • Yeezy size guide.
 • Kapten Kalsong leksaker.
 • JSB anställda.
 • Average Australian Cattle Station size.